גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מושג הבכורה

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"ורב יעבד צעיר"

פרשת תולדות
שנת תשט"ז

הבכורה

בראשית פרק כה, פסוקים יט - לד

עצה טובה למורה ולמדריך נוער!

קרא עם תלמידיך את שירו של ביאליק "על סף בית המדרש" והפנה תשומת לבם לביטוי "לא אמכור בכורתי בנזיד עדשים". באיזו הוראה ישתמש המשורר במליצה זו? בעקבות מי מהמפרשים הלך?

א.  מושג הבכורה

זהר דף קל"ט:

זמנא חדא הוה יתיב ר' שמעון ושאר חברייא, עאל קמיה ר' אלעזר בריה. אמרו ליה לר' שמעון: מילתא רבתא בעינן למבעי קמך בענייניהן דיעקב ועשו: איך לא בעי יעקב למיהב לעשו תבשיל דטלופחין עד דזבין ליה בכירותא דיליה, ועוד דאמר עשו ליצחק אבוהי "ויעקבני זה פעמיים"? אמר לון ר' שמעון: בהדין שעתא אתון חייבין לקבל מלקות, דהאמנתון לפתגמי דעשו ושקרתון לפתגמי דיעקב. דהא קרא אסהד עליה "ויעקב איש תם", ותו כתיב (מיכה ז' כ'): "תתן אמת ליעקב", אלא כך הוא ענייניה דיעקב עם עשו. בגין דעשו הות סני לבכירותא בקדימתא, והוה בעי מיני דיעקב דליסבה ליה אפילו בלא כסף: הדא הוא דכתיב "ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה".

(תרגום: פעם אחת היו ר' שמעון וחבריו מסובים, נכנס לפניו ר' אלעזר בנו: אמרו לו לר' שמעון: דבר גדול יש לנו לשאלך בעניין יעקב ועשו: איך לא רצה יעקב לתת לעשו נזיד עדשים עד שלא מכר לו את בכורתו? ולא זו בלבד אלא שעשו אמר: "ויעקבני זה פעמיים"? אמר להם: כעת ראויים אתם לספוג מלקות, שאתם מאמינים לדברי עשו ומכחישים דברי יעקב, שהכתוב מעיד עליו "ויעקב איש תם" ועוד כתוב "תתן אמת ליעקב"! אלא כך עניין יעקב ועשו: עשו שנא את הבכורה מראש והיה מבקש מיעקב שיקחה ממנו אפילו בלי מחיר, כמו שכתוב "ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה").

1.

מהו מושג הבכורה לפי דברי הזוהר?

2.

מי ממפרשינו קרוב בהשקפתו על הבכורה לדעה זו?

3.

התוכל להביא ראייה מלשון הכתוב לדעת הזוהר, שלא חיכה יעקב בנתינת נזיד העדשים לעשו עד שימכור לו זה את בכורתו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר