גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הדגשת "במדין"

ב.

עדיין היה משה מפחד

ג.

"וירכיבם" - אליעזר ואמו

ד.

המסומל ב"חמור"

ה.

שאלות ברש"י

ו.

שאלות בטעמי המקרא

ז.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שמות
שנת תשכ"ו

שיבת משה למצרים

שמות פרק ד, פסוקים יח - כג

א.  הדגשת "במדין"

פסוק י"ט

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְיָן לֵךְ שֻׁב מִצְרָיִם"

ראב"ע:

ד"ה ויאמר: אין מוקדם ומאוחר בתורה, ופירושו וכבר אמר, וככה (בראשית ב') "ויצמח ה' אלוקים מן האדמה", ורבים כאלה. הנה עתה בהשיבו את צאן יתרו אליו, הבטיחו ה' שילך בלי פחד למצרים, כי מת פרעה ועבדיו שהיו יודעים דבר המצרי. וזהו (ב' כ"ג) "וימת מלך מצרים", שכל הימים שהיה חי לא היה נכון להיות משה שליח אל פרעה.

רמב"ן:

ד"ה ויאמר ה' אל משה במדין: ...כאשר קיבל משה ללכת בדברי השם וחזר למדין ליטול רשות מחותנו, היה סבור ללכת יחידי מתנכר. ולכן אמר אליו (י"ח): "אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים", כלומר: אראה את אחי, העודם חיים, ואשוב, כי הוא כדרך בחור הנכסף לראות את אחיו, ואז אמר לו ה' במדין: "לך שוב מצרים", כלומר: "קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מצרים ואל תפחד שם, כי מתו כל מבקשי רעתך ותהיה שם עם העם עד שתוציאם משם".
ולכן לקח אשתו ובניו, כי היה זה עצה נכונה להוליכם עמו, כי בעבור זה יבטחו בו ישראל יותר. כי בהיותו בן חורין במדין יושב בביתו בשלום עם בניו ועם אשתו חתן כהן הארץ, לא יביא אותם להיות עם עבדים וימררו את חייהם בעבודה קשה, רק אם היה נכון לבו בטוח שיצאו בקרוב ויעלה עמהם לארץ כנען, ולא יצטרך בצאתם לשוב למדין.

אור החיים:

ד"ה ויאמר ה' אל משה במדין: כוונת הכתוב בהודעה כי הדיבור היה במדין - להגיד שבחו של משה, שלא חש על שונאיו שהיו במצרים בעת שטען טענותיו הרבים, כי לא היה חושש בכל טענותיו אלא לצד הודעת כח השליחות, לא לרעת עצמו, והראיה, שלא טען כי ירא ממבקשי נפשו; ואם לא היה אומר הכתוב "במדין", תבוא הסברה, כי לא החליט משה בדעתו ללכת, עד כי הובטח מפי אל, כי מתו מבקשי נפשו. לזה אמר הכתוב "במדין", לומר שאחר שגמר בדעתו והסכים עם ה' ללכת, הוא שנתבשר ולא היה דבר זה מעכבו.

1.

מה קשה לשלושת המפרשים?

2.

מה יש לומר נגד פירושו של ראב"ע מבחינה לשונית?

(ועיין רש"י בראשית ד' א' כ"א א').

3.

מה בין פירושו של הרמב"ן לבין אור החיים בקביעת זמנו של פסוקנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר