גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"וישלח משה לרגל את יעזר..."

ב.

מדברי המדרש

ג.

"...אל תירא אותו"

ד.

"...כי בידך נתתי אותו"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת חוקת
שנת תשט"ז

"וישלח משה לרגל את יעזר..."

במדבר פרק כא, פסוקים לב - לה

עיין גם גיליון חוקת תש"ט!

א.  "וישלח משה לרגל את יעזר..."

פסוק ל"ב

"וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לְרַגֵּל אֶת יַעְזֵר"

עיין רמב"ן, במדבר י"ג ב':

ד"ה שלח לך אנשים: לדעתך, אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח. לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר (דברים א כב) "ותקרבון אלי כולכם" וגו', ומשה נמלך בשכינה, אמר: אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר (שמות ג יז) "אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ טובה", חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדבר המרגלים למען לא יירשוה, לשון רש"י מדברי אגדה.
ויש כאן לשאול, אם כן משה עצמו חטא בעניין, שנאמר "וייטב בעיני הדבר" (דברים א כג). ולמה אמר להם בענין הארץ "הטובה היא אם רעה" (פסוק יט) אחר שנאמר לו מתחילה שהיא טובה ורחבה. ועוד מה עשו המרגלים, כי משה אמר להם (פסוק יח) "וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב", ואמר להם בערים (פסוק יט) "הבמחנים אם במבצרים", ועל כל פנים היו צריכין להשיבו על מה שציוה אותם. ומה פשעם ומה חטאתם כשאמרו לו (פסוק כח) "אפס כי עז העם והערים בצורות גדולות", וכי על מנת שיעידו לו שקר שלח אותם.
ואל תחשוב כי היה פשעם באמרם "ארץ אוכלת יושביה" (פסוק לב) בלבד, כי טרם שיאמרו להם כן היה מריבת כלב עמהם. וכן כתוב (דברים א כח) "אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו" וגו', ובכאן כתיב (להלן יד ג) "לנפול בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז". והנה משה רבינו אמר לבניהם כדברים האלה, והפליג להם בחוזק העם ובמבצר עריהם, וכוח הענקים יתר מאוד ממה שאמרו המרגלים לאבותם, כדכתיב (דברים ט א-ב) "שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גוים גדולים ועצומים ממך ערים גדולות ובצורות בשמים עם גדול ורם בני ענקים", אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענק, ואם היה פשע המרגלים וחטאתם בזה, למה יניא את לב בניהם כהניא המרגלים את לב אבותם. ועוד מה טעם למשה רבינו בשליחות הזאת, אם הארץ טובה והעם רפה הרי טוב, ואם רעה או שהעם חזק, סבור הוא שיחזירם למצרים.
אבל ישוב העניין בזה, כי ישראל אמרו כדרך כל הבאים להילחם בארץ נכריה ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים ומבוא הערים, ובשובם ילכו התרים בראש הצבא להורות לפניהם הדרכים, כעניין שנאמר (שופטים א כד) "הראנו נא את מבוא העיר", ושיתנו להם עצה באיזו עיר יילחמו תחילה, ומאיזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ, וכך אמרו בפירוש (דברים א כב) "וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים" וגו', כלומר הערים אשר נבוא אליהן תחילה, ומשם נבוא בכל הארץ. וזו עצה הגונה בכל כובשי ארצות, וכן עשה עוד משה עצמו שנאמר (להלן כא לב) "וישלח משה לרגל את יעזר", וכן ביהושע בן נון (יהושע ב א) "שנים אנשים מרגלים", ועל כן היה טוב בעיני משה. כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצוה בנלחמים להיחלץ ולהישמר ולארוב, כאשר בא הכתוב במלחמת העי (שם ח ב) שהיתה על פי השם ובמקומות רבים. אז נמלך משה בשכינה, ונתן לו השם רשות ואמר לו "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען", וידעוה ויגידו לכם, ועל פיהם תתיעצו בענין הכיבוש.
והנה משה אמר להם (פסוק יז) "עלו זה בנגב", וטעמו עלו זה הדרך בנגב, שידעו את העם היושב בארץ הנגב מפאת הרוח אשר ישראל שם, החזק הוא ויצטרכו בעניינם להשתמר מאד ולהיחלץ, וכן הערים אם הם בצורות שישגבו בהן ויצטרכו לבנות דיק וסוללות או שיבואו מצד אחר. ואמר עוד שידעו בארץ עצמה הטובה היא אם רעה, כי אם היא רעה יכבשו תחלה מן המקומות האחרים, כי הם היו תרים הר האמורי מצד חברון, כי גם יהושע לא כבש את כולם. וזה טעם "ומה הארץ אשר הוא יושב בה" (פסוק יט), על העם היושב בנגב.
וייתכן כי משה בעבור שידע כי היא שמנה וטובה כמו שנאמר לו (שמות ג ח) "אל ארץ טובה ורחבה" וגו', בעבור כן אמר להם שיתנו לב לדעת כן, כדי שיגידו לעם וישמחו ויחליפו כוח לעלות שם בשמחה, ולכך אמר להם "והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ" (פסוק כ), כדי שיראו בעיניהם בשבח הארץ.
ומן הידוע כי אין מצרים רחוק מאוד מחברון רק כמהלך שבעת ימים, וארץ כנען מגעת בתחומה קרוב למצרים, ואי אפשר שלא ידעו הדרים במצרים עניין ארץ כנען הטובה היא אם רעה. אבל כוונתו של משה לדעת את הדרך אשר יעלה בה ואת הערים אשר יכבוש תחילה, כאשר פירשתי, ואמנם היו ישראל במצרים עבדים בעבודת פרך לא ידעו ולא יבינו, על כן רצה משה שיגידו להם כל ענייני הארץ לשמחם במעלותיה, כי יודע היה בהם.
והנראה בעיני בלשון הכתוב, כי לא נמלך משה בשכינה, אבל טעם "שלח לך", כי הסכימו לשלוח מרגלים. והיה במנהג שישלחו שנים אנשים מרגלים חרש לאמר ושישלחו מקצתם, והשם היודע עתידות ציוהו שישלח איש אחד איש אחד מכל מטות ישראל, ושיהיו הנשיאים שבהם, כי חפץ השם שיהיו שוים בעניין כל הגדולים אולי יזכרו וישובו אל ה', ואם אין, שתהיה הגזירה שוה בכל העם. וזה טעם על פי ה' (פסוק ג), שיהיו במצות השם נשיאים וראשי בני ישראל.
והנראה אלי לפי פשט הכתוב, כי לא הזכיר השם למשה שאלתם ששאלו לשלוח מרגלים ולא הסכמת משה עמהם, שאילו היה כן - היה הכתוב מספר בכאן "ויקרבו בני ישראל אל משה ויאמרו נשלחה אנשים לפנינו" וגו' וייטב הדבר בעיני משה, ואחר כך היה כותב וידבר ה' אל משה לאמר שלח לך אנשים כאשר דיברו אליך איש אחד וגו'.
אבל היה העניין כך, ששאלו ישראל השליחות וייטב הדבר בעיני משה, ואחר כך בא הדיבור אל משה כשאר הדיברות ואמר לו סתם "שלח לך אנשים", וזה טעם "ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל", כי הוא מדבר בעניין חדש, לא סופר בו כלל. והיה כל זה, כי ה' חפץ למען צדקו, שתהיה השליחות במצותו, ושתהיה בכל שבטיהם ובגדוליהם, למען יינצלו.
וכן נראה עוד שהם שאלו ממשה "נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" (דברים א כב), והוא חיפוש בדרכים ובעניין הכיבוש מלשון "חפר אוכל" (איוב לט כט). וזה טעם "לפנינו" שילכו הם אחריהם על דרכם, כלשון "וארון ברית ה' נוסע לפניהם" (לעיל י לג). אבל השם ציוה "ויתורו את ארץ כנען", והוא כטעם ברירה כבאים לקנות דבר, מלשון "לבד מאנשי התרים והסוחרים" (דברי הימים ב' ט יד), וכן "אל הארץ אשר תרתי להם" (יחזקאל כ ו), וכן "לתור להם מנוחה" (לעיל י ג), ועל כן ציוה אותן משה לפרוט הטובה היא אם רעה וגו', השמנה היא אם רזה וגו', והכל לשמחם כי צבי היא לכל הארצות, ויעלו בה בחפץ גדול.
והנה נאמר כאן העניין בסתם כי כן היה, אבל במשנה תורה הזכיר להם משה כל הדברים מתחילתן, להגיד להם פשעם כי חטאו במה שביקשו ושאלו הם עצמם.
ועל דעת רבותינו חטאו באומרם "נשלחה אנשים לפנינו", בעבור שהם רואים את ישועת ה' אשר יעשה להם תמיד, והיה להם ללכת אחרי הענן אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת. ומשה קיבל מהם, למלאות תאוותם. ויהיה טעם "וייטב בעיני הדבר" (דברים א כג), שסבלתי רעתכם והוריתי לעשותו: והשם ציוהו שישלח איש אחד איש אחד למטה אבותיו וגו' כעניין שנאמר בשמואל (שמואל א' ח ז) "שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם". והנה האנשים האלה לא ניקבו בשמות על פי השם, כאשר היה בפקודים (לעיל א ה-טו) ובחילוק הארץ (להלן לד יט-כח), כי מצות ה' לא תבוא בה תקלה לעושיה, ושומר מצוה לא ידע דבר רע, רק הוא יתברך ציוה למשה "איש אחד למטה אבותיו תשלחו" וגו' ושיהיו נשיאים, ומשה מדעתו בירר את אלה ושלחם, והם גמלו לנפשם רעה.

ועיין גיליון שלח תשי"ד.

בוויכוח שבין הרמב"ן לרש"י בעניין שליחת המרגלים ובחטא ישראל בזה מביא הרמב"ן את פסוקנו כהוכחה לדעתו נגד דעת רש"י.

הסבר במה עשוי פסוקנו לעזור לתפיסתו ולהתקיף את דעת רש"י?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר