גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שני המשלים הראשונים

ב.

שאלות סגנון

ג.

"עם לבדד" - שבחם של ישראל

פרשת בלק
שנת תשי"ג

בלק ובלעם

במדבר פרק כג

להכנות בלעם לפני נשאו משלו, עיין גיליון בלק תש"ד וכן גיליון בלק תשי"ב שאלה א'.

א.  שני המשלים הראשונים

השווה את שני משליו הראשונים: פסוקים ז'-י'; פסוקים י"ח-כ"ד.

1.

מהו הרעיון העיקרי של כל אחד מן המשלים, ומה מוסיף השני על הראשון?

העזר בדברי הרמב"ן, פסוק י':

ד"ה מי מנה עפר: ...והנה כלל נבואתו בזה הפעם, שאין ה' חפץ בקללתנו, וכי אנחנו עם לבדד חלקו ועמו לא נתערב בגוים ולא נחשב עמהם, ואחריתנו טובה בדרך ישר.

פסוק כ"ד:

ד"ה כי לא נחש ביעקב: ...והנה הוסיף עתה בנבואה הזאת השנית, להגיד לבלק כבשם הארץ והרגם מלכים אדירים. והנה בלק יודע כי ישראל לא ינחלו את ארצו, ולפיכך אף על פי שהגיד להם עתה שסופם לנצח מלכי כנען ירצה עוד שיקללם בניצוחו עד שיוכל הוא להתגבר עליהם אולי יוכל להלחם בו ולהכות מהם, על כן אמר עוד (פסוק כ"ז) ואקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבותו לי משם. לא שיחזיר אחור ברכתו, שכבר הודיעו (פסוק י"ט) לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם, אבל חשב הנה הם עתידים לכבוש ארץ כנען שהיא נחלתם ולהרוג מלכיהם, אבל אפשר שאתגבר אני עליהם ואכה בו כאשר עשו העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא שהכום עד החרמה (לעיל י"ד מ"ה), וזאת כוונתו מפחדו מהם כאשר הזכיר לזקני מדין (לעיל כ"ב ד'). או היה עניינו, שיוכל להשיב אליו כל מה שתפסו מיד סיחון מאשר למואב, כמו שמפורש בדברי יפתח, וכבר הזכרתיו.

2.

מהי השאלה הכללית בהתנהגות בלק, שאותה מתרץ הרמב"ן בדבריו הנ"ל, החל מן "והנה בלק יודע כי ישראל לא ינחלו..."?

3.

השווה דברי בלק בפי שלוחיו לדברי בלעם בחזרו על דבריו:

בלעם

בלק

כ"ב ה':

"הִנֵּה עַם יָצָא מִמִּצְרַיִם הִנֵּה כִסָּה אֶת עֵין הָאָרֶץ"

כ"ג ז':

"לְכָה אָרָה לִּי יַעֲקֹב וּלְכָה זֹעֲמָה יִשְׂרָאֵל"

ו':

"וְעַתָּה לְכָה נָּא אָרָה לִּי אֶת הָעָם"

י':

"מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב וּמִסְפָּר אֶת רֹבַע יִשְׂרָאֵל"

י"ז:

"וּלְכָה נָּא קָבָה לִּי אֵת הָעָם הַזֶּה"

מהי סיבת השינוי הזה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר