גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שנאת האחים ליוסף

ב.

בביאור "ויבא יוסף את דבתם"

ג.

בביאור "ולא יכלו דברו לשלום"

פרשת וישב
שנת תשכ"ז

יוסף

בראשית פרק לז, פסוקים א - יא

א.  שנאת האחים ליוסף

ר' יצחק עראמה, עקדת יצחק שער כ"ח:

(ג') "וישראל אהב את יוסף מכל בניו..." (ד') ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם..." הכתובים האלה מגלים טפח ועוד בטעם השנאה וסיבת כל המעשה ההוא אשר עשו. וזה כי יעידו שאף על פי שהיה (= יוסף) נוהג עמהם במדת נערות ומביא דבתם על אביהם, לא על זה שנאוהו, כי ידעו שהיא מדה של נערות, וכי יזקין יסור ממנה. אבל כאשר ראו, כי אותו אהב אביהם לבדו מכל בניו – שהכוונה לדעתם שאינו אוהב מכולם אלא אותו לבד, כי המ"ם "מכל בניו" כמ"ם של (בראשית י"ד) "ויתן לו מעשר מכל" - הנה עלה על לבם כי הוא היה העיקר אצלו ולו משפט הבכורה והברכה, כי הוא הבן הבכור לאהובה, ושאחיו כולם אצלו (=אצל יעקב) כבני פלגשים. וכבר חשבו, שיקרה להם כמו שקרה לישמעאל ובני קטורה עם יצחק, וכמו שקרה לעשו עם יעקב. וכל הימים אשר הוא חי על האדמה לא יהיה להם חלק באלוקי ישראל, ולא להם יהיה הזרע אשר נאמר עליו ברכת אברהם ויצחק (בראשית י"ז) "להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך".
ונתאמתה להם מחשבה זאת, כי ראו כי עד עתה לא זכה בברכה זו כי אם אחד מבני האבות לבד, וגזרו, כי זאת סיבת האהבה אשר אהבו והכבוד אשר כיבדו במה שעשה לו כתונת פסים וכו', ועם מה שאמרו ז"ל שכל מה שלמד (יעקב) משם ועבר מסר לו (= ליוסף). (ועיין רש"י ג' ד"ה בן זקונים!)
והנה באמת אם היה הדבר כפי אשר חשבוהו, היה שנאתם וקנאתם אותו מצוה או זכות, מחוייבים על זה, והיה להם להתנכל בכל יכולתם עמו ועם אביהם לתת עליהם ברכה, כמו שהשתדל יעקב ורבקה עם עשו ויצחק, כי הענין היה להם אחד... כי הסיבה אחת בעינה כפי מה שחשבוהו.

1.

במה שונה תפישתו מן התפישה הרגילה?

2.

מה רצה לפרש בעזרת הפסוק בראשית י"ד "מעשר מכל", ונגד איזה פירוש של פסוקנו נאמרים דברים אלה?

3.

במה דומה ענייננו לענין רבקה ויעקב בבראשית פרק כ"ז?

4.

מנין לבעל העקדה שלא על הבאת הדיבה שנאו אותו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר