גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

עניינו של ספר דברים

ב.

על מה יסב "אלה הדברים"

ג.

הפטרה: "ידע שור קונהו" (1)

ד.

הפטרה: "ידע שור קונהו" (2)

פרשת דברים
שנת תשי"ט

"אלה הדברים" + הפטרה

דברים פרק א, פסוקים א - ו

א.  עניינו של ספר דברים

הקדמת הרמב"ן:

הספר הזה עניינו ידוע שהוא ספר משנה תורה, יבאר בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצוות התורה הצריכות ישראל, ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים ולא במעשה הקרבנות, שכבר ביאר אותה להם, והכהנים זריזים הם לא יצטרכו לאזהרה אחר אזהרה; אבל בישראל יחזיר המצוות הנוהגות בהם, פעם להוסיף בהם ביאור, ופעם שלא יחזיר אותם רק להזהיר את ישראל ברב אזהרות, כמו שיבוא בספר זה בענין עבודה זרה אזהרות מרובות זו אחר זו בתוכחות וקול פחדים אשר יפחיד אותם בכל עונשי העברות.
ועוד יוסיף בספר זה כמה מצוות שלא נזכרו כלל... וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באוהל מועד בשנה הראשונה קודם המרגלים; כי בערבות מואב לא נתחדשו לו אלא דברי הברית... ועל כן לא נאמר בספר הזה "וידבר ה' אל משה לאמור צו את בני ישראל" או "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מצווה פלונית". אבל לא נכתבו המצוות בספרים הראשונים, שידבר עם יוצאי מצרים, כי אולי לא נהגו באותן המצוות רק בארץ אף על פי שהן חובת הגוף... או מפני שאינן תדירות לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ.
וטרם שיתחיל בביאור התורה התחיל להוכיחם ולהזכיר להם עוונותיהם, כמה ימרוהו במדבר וכמה שהתנהג עמם הקב"ה במידת הרחמים, וזה להודיע חסדיו עמהם לעולם, שלא יאמר אדם: לא נוכל לרשת את הארץ, כי אין אדם אשר לא יחטא ומיד תהיה מידת הדין מתוחה כנגדו – ונאבד! ולכן הודיעם משה רבנו כי הקב"ה רחמן מלא רחמים, כי הסליחה והמחילה ממנו יתברך סיוע ועזר לבני אדם בעבודתו, ובענין שאמר הכתוב (תהלים ק"ל) "כי עמך הסליחה למען תורא".

1.

איזו תמיהה בסגנון ספר דברים רצה לישב?

2.

לאילו מקומות בספר דברים ירמוז בדבריו המסומנים בקו?

3.

לדעת הרמב"ן קודמת לביאור התורה – תוכחה והזהרת עוונות.

סמן את המקום בספר דברים שבו מסתימת הקדמה זו ופותח ביאור המצוות!

4.

לדעת הרמב"ן לא חזר במשנה תורה על דיני הקרבנות ועבודת הכהנים, "מפני שהכהנים זריזים הם, לא יצטרכו לאזהרה אחר אזהרה".

האין הפסוקים ט"ו ד', י"ז א', כ"ד ה' סותרים כלל זה?

5.

התוכל למצוא על סמך המסופר בפרק א' של פרשתנו טעם נוסף לכך, למה לא צריך היה לחזור לכהנים על המצוות שלהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר