גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בע"ח טמאים בתורה ובעמי המזרח

ב.

"לאמור אליהם"

ג.

"מכל הבהמה אשר על הארץ"

ד.

למה לא נאמר "ומעלת גרה"?

ה.

מקור דין איסור בהמות טמאות

פרשת שמיני
שנת תשי"ג

מאכלות אסורים

ויקרא פרק יא

דעות שונות בטעם איסורי מאכלות הובאו בגיליון שמיני תשי"ב. עיין שם!

א.  בע"ח טמאים בתורה ובעמי המזרח

ר' דוד הופמן, בפירושו לויקרא עמוד רט"ז (התרגום העברי הופיע במוסד הרב קוק תשי"ג):

יש חוקרים מבין האחרונים החושבים שחוקי המאכלות האסורים אינם מיוחדים לעם ישראל לבדו אלא שאולים הם אתו מעמי מזרח אחרים. כך הראו אחדים מהם שההבדלה בין בעלי חיים טהורים לבין טמאים מקורה בדת הצנדית. לפי זו, שמניחה שיש שתי רשויות בבריאה כולה, אורמוזד הוא אל כל הטוב ואחרימן אל הרע. יצירתו של אורמוזד טהורה וקדושה ואילו מה שבא מאחרימן הוא טמא ומסואב.
אולם דעה זו תיראה לאחר בחינה מעמיקה כבלי יסוד וכהבל...
ראשית: בתורת משה אין המושגים "טהור" ו"קדוש" מזדהים זה עם זה כמו בדת צורואסטר. ועוד: לפי דת צנד מחולקת כל התבל לשני עולמות שנזכרו לעיל, ולזה אין שום זכר בחוקי התורה. כאן מדובר על הבדלה בין "טהור" ו"טמא" רק בשטח קטן. וגם בפרטים אין התאמה ביניהם. כך, למשל, כל הבהמות החד-פרסיות (שאינן מפריסות פרסה) כגון הסוס והחמור וכו' והכלב והשועל ועוד, הם לפי חוקי צנד חיות טהורות, ואילו לפי התורה הן משתייכות לחיות הטמאות.
ומלבד זה, ההבדל הקיים בין בעלי חיים טהורים לבין טמאים הוא בזה שהללו מותרים באכילה והללו אסורים, ואילו לפי דת צנד–אוויסטה החיות הטמאות הן אויבי האל שמצווה לרדפן ולהכריתן, בעוד שמצווה היא לטפל בחיות הטהורות ולהגן עליהן. ובכלל יש להעיר, כי לפי התורה הטומאה היא דבר שבמציאות רק ביחס לאדם

(נאמר במקור: nur als etwas fuer den Menschen subjektiv Existierendes   -   ולא כמו בדת צנד, שלפיה היא מושתת בטבע הבריאה... und nicht als etwas objektives, in der Schoepfung begruendetes...)

הן אסורות באכילה, אין אף רמז קל לכך שיש לרדוף את בעלי החיים הטמאים, אלא אדרבא... (החוק מצוה לרחם עליהם)... אין שום דבר משותף לדת צורואסטר והתורה, אלא רק בזה שבשתיהם נמנים בעלי החיים מהם טהורים ומהם טמאים... והרי כל העמים העתיקים הבדילו בין טהור וטמא, בפרט במערכות בעלי החיים. ואמנם בזה ירמוז על קיום מסורת ידועה משותפת לכל העמים...

1.

הוכח את דבריו המסומנים בקו ("...כי לפי התורה הטומאה היא...") מלשון הכתובים.

2.

מהי חשיבות הבחנה זו לגבי כל תפישת העולם של התורה?

3.

לאיזה חוק התורה יכוון ר' דוד הופמן באומרו, שאין לרדוף בעלי חי טמאים, אלא להפך, יש לרחם עליהם?

4.

היכן לימדה אותנו התורה שהבדלה בין בעלי חיים טמאים וטהורים יסודה "במסורת משותפת לכל העמים"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר