גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"גור אריה יהודה"

ב.

"מטרף בני עלית" - שאלות ברש"י

ג.

"עד כי יבוא שילה"

ד.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת ויחי
שנת תשכ"ז

יהודה

בראשית פרק מט, פסוקים ח - יב

א.  "גור אריה יהודה"

פסוק ט'

"גּוּר אַרְיֵה יְהוּדָה"

בראשית רבה צ"ה:

מלמד שנתן לו גבורה של ארי וחוצפה של גוריו.

מדרש אגדה:

בתחילה "גור" כשלטון ולבסוף "אריה" כמלך.

תרגום אונקלוס:

שלטון יהא בשרויא ובסופא יתרבא מלכא מדבית יהודה (פירוש נתינה לגר: בתחילתו יהיה רק הרודה והשליט משבט יהודה – והוא דוד – ולבסוף יגדל למלך - והוא מלך המשיח).

רש"י:

על דוד נתנבא. בתחילה 'גור', (שמואל ב' ה' ב') "בהיות שאול מלך עלינו אתה היית המוציא והמביא את ישראל" ולבסוף 'אריה' - כשהמליכוהו עליהם. וזהו שתרגם אונקלוס "שלטון יהא בשרויא" – בתחילתו.

הכתב והקבלה:

ימשילו לאריה שהוא החזק בחיות, ומדמו לאריה קטן לקלותו וזריזותו יותר מן האריה הגדול, לכן תפס שתי השמות, כי 'גור' לבד יאמר גם על שאר החיות בהיותם קטנים, כמו שאמר (איכה ד' ג' ) "גם תנין חלצו שד הניקו גוריהן", והכוונה כאן גור שבמין האריה, והוא סמוך. וכן תרגם יונתן בן עוזיאל "מדמי אנא לך, יהודה, לגור בר אריון".
ולי נראה 'גור' לשון חרחר, מלשון (תהילים ק"מ) "כל יום יגורו מלחמות"; (דברים ב' כ"ד) "החל רש והתגר בו מלחמה", וטעם "גור אריה" – אריה כשהתחרחרו בו, (איין אויפגערייצטער לאווע) כי אז הוא מסוכן ביותר.

1.

מה ההבדל העקרוני בין פירושי רש"י לבין שני פירושי בעל הכתב והקבלה?

2.

מה ראה רש"י שלא ללכת בעקבות בראשית רבה כאן ולבכר עליו את פירושו

של אונקלוס?

3.

שים לב: אע"פ שרש"י מסתמך כאן בפירוש על אונקלוס ("וכן תרגם אונקלוס")

סטה גם במשהו מפירושו. במה סטה, ולמה סטה?

4.

למה לא פירש רש"י בדרך זו גם (דברים ל"ג כ"ב) "דן גור אריה"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר