גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

להבנת הפרשה כולה

ב.

מדברי התלמוד

ג.

בביאור "ויהי בדרך" - שאלות ברש"י

ד.

הקשר לפרשיה הקודמת

פרשת שמות
שנת תשכ"ז

משה, ציפורה ומילת הבן

שמות פרק ד, פסוקים כא - כו

א.  להבנת הפרשה כולה

מכילתא יתרו פרשה א':

בשעה שאמר משה ליתרו: "תן לי צפורה בתך לאשה", אמר לו יתרו: "קבל עליך דבר זה שאומר לך – ואני נותנה לך לאשה!" אמר לו: "מהו?" אמר לו: "בן שיהיה לך תחילה, יהיה לעבודה זרה, - מכאן ואילך לשם שמים". וקבל עליו. אמר לו: "השבע לי", וישבע לו. שנאמר (ב' כ"א) "ויאל משה" ואין "אלה" אלא שבועה. שנאמר (שמות א' י"ד) "ויואל שאול את העם לאמר..." לפיכך הקדים המלאך להרוג את משה, מיד "ותקח צפורה צור ותכרת עם ערלת בנה... וירף ממנו".

ועיין תרגום יונתן בן עוזיאל פסוקים כ"ג-כ"ד:

ואמרית לך: פטור ית ברי ויפלח קדמי ומסרב אנת למפטריה הא אנא קטל ית ברך בוכרך.
והוה באורחה בבית מבתותא וערע ביה מלאכא דה' ובעא למקטליה את גרשום בריה דלא הוה גזיר על עיסק יתרו חמוי דלא שבקיה למגזריה ברם אליעזר הוה גזר בתנאה דאתניו תרויהון.

(להבנת מדרש תמוה זה:)

בעל הטורים:

יתרו היה כומר לעבודה זרה וכשנשא משה בתו, הוצרך משה לידור לו, שבן הראשון שילד יהיה כומר לעבודה זרה, וכוונתו, שידע שיחזיר חמיו למוטב כמו שעשה – שהרי נתגייר. מכל מקום נענש, שבן בנו נעשה כומר לעבודה זרה, שנאמר (שופטים י"ח ל') "ויקימו להם בני דן את הפסל ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ". (וע' רש"י שם!) ודרשו חז"ל "בן משה (= ולא בן מנשה) היה, אלא שתולין הקלקלה במקולקל".

ועוד: שפתי כהן:

יש לשאול: ואיך משה יקבל עליו דבר זה (התנאי דלעיל!) אלא לפי שראהו משה ליתרו שהיה משוטט בדעתו לדעת האלוהית והיה בכל יום עובד עכו"ם ומבטלה ועובד לאחרת, אמר משה: סופו לעמוד על האמת, שהוא אל האמת!.

1.

מהם הקשיים, התמיהות והזרויות שבפרשתנו, המוצאות הסברן ויישובן על ידי דברי המכילתא הנ"ל?

2.

יש תמהים: אם היה חטאו של משה בזה, שלא מל בנו כל זמן שהותו במדין, מדוע לא פגע בו כל עונש וכל נזק עד צאתו לדרך בשליחות ה'? נסה ליישב תמיהתם.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר