גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

העץ במרה

ב.

"שם לו חוק ומשפט"

ג.

המסומל בהמתקת המים

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בשלח
שנת תשי"ד

העץ במרה

שמות פרק טו, פסוקים כה - כו

עיין לקטע זה גם גיליון בשלח תשי"א.

א.  העץ במרה

פסוק כ"ה

"וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמַּיִם וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם"

מדרש תנחומא בשלח כ"ד:

אתה מוצא בשר ודם מכה באיזמל ומרפא ברטיה, והקב"ה אינו כן – אלא במכה שמכה - בו מרפא. וכן אתה מוצא כשבאו למרה ולא יכלו לשתות מים ממרה והיה משה סבור, שהקב"ה אומר לו, שישליך שם דבש או דבילה והמים מתמתקין, ראה מה כתיב שם: "ויצעק משה אל ה' ויורהו עץ" אמר ליה הקב"ה למשה: אין דרכי כמדת בשר ודם, עכשו אתה צריך ללמוד, שנאמר "ויורהו". "ויראהו" לא נאמר כאן אלא "ויורהו" – הורהו בדרכיו.
ומה העץ? ר' יהושע אומר: של ערבה היה, ר' נתן אומר: הרדופני מר היה, ר' אלעזר המודעי אומר: של זית היה - ...מכל מקום מר היה.
ר' שמעון בן גמליאל אומר: בא וראה כמה מופלאין דרכיו של הקב"ה יותר מדרכי בשר ודם. בשר ודם במתוק מרפא את המר. אבל הקב"ה במר מרפא את המר. הא כיצד? נותן דבר המחבל בתוך דבר המחבל... אמר לו הקב"ה למשה: לא כך הוא אומנותי אלא במה שאני מכה בו אני מרפא, הואיל ואלו המים מרים, אני מרפאן בדבר מר.

פילון האלכסנדרוני, חיי משה:

פתח עיני הנפש השכלית של המתחנן בפניו ויראהו עץ ויצוהו להשליכו קצוב הבארה למען המתיק מעינותיו. ועוד עד עתה נעלם מאתנו, אם שהיה מוטבע בעץ הנזכר רפואה מני אז או אם הוראת שעה היה; יהיה איך שיהיה – נמתקו המים.

רמב"ן:  

"ויורהו" – שהראה אותו עץ ואמר לו: השליכהו המים וימתקו. ובעבור שלא מצאתי לשום "מורה" אלא בענין "לימוד" (משלי ד') "ויורני ויאמר לי" – לימדני, וכן כולם נראה בדרך הפשט, כי העץ ההוא ימתיק המים בטבע והוא סגולה בו, ולימד אותה למשה; ורבותינו אמרו שהיה העץ מר והוא נס בתוך נס, כענין המלח שנתן אלישע במים (מלכים ב', ב' כ"א).

ראב"ע:

זה העץ לא ידענו מה היה, רק דבר פלא היה, ואילו היו המים עומדים, היינו אומרים: דרך רפואה היה. והנכון הוא מה שאמרו חז"ל.

העמק דבר:

לפי הפשט, כבר נוצר במקום המים המרים עץ להמתיקו, כמו כל הטבע אשר במקום חסרון איזה פרט הכרחי לחיי האדם נוצר שם איזה דבר אחר, להשלים המחסור, כך בזה המקום היה גדל איזה עץ הממתיק את המים ומשה לא ידע.

1.

שני פירושים שונים ניתנים כאן לענין העץ. הסבר את שניהם וסדר את כל הנ"ל לשתי קבוצות.

2.

מה הניע את הרמב"ן לפרש בדרך שבה פירש, ולא בדרך חז"ל?

3.

שונה מוסר ההשכל שלומדים החכמים והמפרשים מתוך המעשה ההוא. הסבר את הלקח היוצא מסיפורנו אליבא דכל אחת משתי התפישות!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר