גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למיקומו של חטא המרגלים בפרשתנו

ב.

שאלות בדברי רמב"ן

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

תפקידיו של משה

פרשת דברים
שנת תשי"ד

נאומו של משה

דברים פרק א

לפרק זה בכללו ולמבנהו עיין גיליון דברים תש"ד!

להשוואה בין המסופר בפרקנו לבין המסופר בפרשת יתרו עיין גיליון תשי"ב!

א.  למיקומו של חטא המרגלים בפרשתנו

אברבנאל, מקשה לפרקנו:

בסיפור המרגלים שהביא אחר מינוי השופטים: אם הייתה כוונתו להוכיח על עוונותיהם, יקשה מאד, למה לא התחיל ממעשה העגל, שהיה החטא הראשון וכי נגע עד הנפש. ואין לך לומר ששכחו, כי הנה בפרשת עקב הביאו והאריך בסיפורו (פרק ט'), ואם כן יקשה, למה הביא ראשונה חטא המרגלים שהיה אחרון בזמן ובאחרונה הביא ענין העגל, שהיה החטא הראשון; גם חטא המתאוננים רע ותבער בם אש ה' (במדבר י"א) וחטא המתאוים בקברות התאוה (במדבר י"א), ששניהם קדמו לענין המרגלים, יקשה - למה לא זכרם כאן והביאם אחר כך בפרשת עקב (ט' כ"ב), ובאו אם כן העונות בלי סידור. ואם תאמר שלא באו לתכלית התוכחה, אלא בדרך סיפור מה שקרה כדברי הימים אשר למלכים, יקשה גם כן, למה לא נזכרו הדברים כפי זמנם וכפי מה שקרו, הראשון ראשון?

נסה לענות לשאלתו, ולהסביר מה מקום חטא המרגלים בפרשתנו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר