גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

נתאווה משה לחיות ולהכנס לארץ

ב.

בקשתו של משה

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת ואתחנן
שנת תשי"ד

תפילת משה

דברים פרק ג, פסוקים כג - כט

א.  נתאווה משה לחיות ולהכנס לארץ

לתפילת משה בראש פרשתנו מקשה אברבנאל:

למה משתדל משה רבנו ע"ה כל כך על הכנסו לארץ ועל האריכו ימי חייו? האם לא היה יודע גודל מעלת נפשו ושבהפרדה מן הגוף תדבק בקונה ותהיה לה בעולם הנשמות עונג נפלא בלתי נערך ובלתי משוער עם העונג המושג אליה בהיותה עם הגוף?
ולמה אם כן היה בוחר בחיים הגשמיים האלה ובהכנסת הארץ יותר מאשר הסתופף בבית אלוהיו בעולם הנשמות?... ומי שנאמר בו (במדבר י"ב) "ותמונת ה' יביט" לא יכסוף לראיית יפי הרים ולתמונת הלבנון!

ובעל עקדת יצחק, תירץ קושיה זו:

וטעם השאלה לראות הארץ ולכבשה, כענין (יהושע ב') "לכו ראו את הארץ ואת יריחו", כמו שראה את הארץ הזאת (ארץ סיחון ועוג) אשר לקח, כי ירא משה מאד פן תהיה מיתתו להם (=לישראל) לפוקה ולמכשול לענין כיבוש הארץ.

נסה למצוא תשובה (או תשובות) אחרת לשאלת אברבנאל!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר