גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

החוקים והמשפטים

ב.

להדגשת "אבד תאבדון" - שאלות ברש"י

ג.

לאיסור "לא תעשון כן"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ראה
שנת תשי"ד

איסור במות ועבודה זרה

דברים פרק יב

בטעם מצוות איסור במות עיין גיליון ראה תשי"א.

א.  החוקים והמשפטים

פסוק א'

"אֵלֶּה הַחֻקִּים וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּן לַעֲשׂוֹת"

רמב"ן, ויקרא י"ח ד':

ד"ה את משפטי תעשו: אלו דברים האמורים בתורה, שאילו לא נאמרו בדין היה לאומרן, לשון רש"י. ובתורת כהנים (פרק י"ג ט') אלו דברים הכתובים בתורה שאלולי לא נכתבו בדין היה לכתבן, כגון הגזלות והעריות ועבודת כוכבים ושפיכות דמים וקללת השם.
ועל דרך הפשט, "משפטי" כמשמען, הדינין האמורים בפרשת ואלה המשפטים ובכל התורה, ולכך יאמר: אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כי הדינים ניתנו לחיי האדם ביישוב המדינות ושלום האדם, ושלא יזיק איש את רעהו ולא ימיתנו. וכן יחזקאל הזכיר פעמים רבות במשפטים "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם", (יחזקאל כ' - י"א י"ג כ"א) ובשבתות אומר (שם פסוק י"ב) להיות לאות ביני וביניהם, וכן בנחמיה (ט' כ"ט) ובמשפטיך חטאו בם אשר יעשה אדם וחיה בהם...

ויקרא י"ט י"ט:

ד"ה את חוקותי תשמרו: ואלו הן: "בהמתך לא תרביע כלאים" וגו', חוקים אלו גזרות מלך שאין טעם לדבר, לשון רש"י. ולא הזכירו רבותינו שיהיה הטעם נעלם ושיהיו יצר הרע ואומות העולם משיבים עליהם, אלא בלבישת שעטנז, לא בכלאי הבהמה. ואין הכוונה בהם שתהיה גזרת מלך מלכי המלכים בשום מקום בלא טעם, כי כל אמרת אלוה צרופה (משלי ל' ה'), רק החוקים הם גזירת המלך אשר יחוק במלכותו בלי שיגלה תועלתם לעם, ואין העם נהנים בהם, אבל מהרהרין אחריהם בלבם ומקבלים אותם ליראת המלכות, וכן חוקי הקב"ה הם הסודות אשר לו בתורה שאין העם במחשבתם נהנים בהם כמשפטים, אבל כולם בטעם נכון ותועלת שלמה...

רש"ר הירש:

...ביסודם ושרשם גם "החוקים" וגם "המשפטים" הם גזרותיה של החכמה עליונה של הבורא יתברך. מכיוון שהענינים הנקבעים ע"י המשפטים, היינו היחסים שבין אדם לחברו, משא ומתן בקניניהם, לפי מהותם, פשוטים יותר ומובנים לשכל האנושי, בעוד שהפנימיות של הרוחני-גופני של האדם והיחסים החושניים ותולדותיהם נעלמו מהכרת האדם וגילויים ליוצרו לבדו, לפיכך נראים המשפטים ומקובלים על הבריות יותר, והחוקים נחשבים – מעומק המושג וקוצר המשיג – למבט השטחי של הוגים, יהודים ולא יהודים - כחסרי טעם ותכלית.

1.

הסבר נגד איזו טעות פונים שניהם?

2.

מה מוסיף הרב הירש בדבריו על דברי הרמב"ן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר