גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"כי תבוא בכרם" - בפועל

ב.

"כי תבוא בכרם" - במלחמה

ג.

"כנפשך שבעך" - ולא אכילה גסה (1) - שאלות ברש"י

ד.

"כנפשך שבעך" - ולא אכילה גסה (2)

ה.

"ואל כליך לא תתן"

ו.

אם רצונו לתת לאשתו ובניו

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי תצא
שנת תשי"ד

דיני פועל שכיר

דברים פרק כג, פסוקים כה - כו

א.  "כי תבוא בכרם" - בפועל

פסוק כ"ה

"כִּי תָבֹא בְּכֶרֶם רֵעֶךָ"

רש"י:

בפועל הכתוב מדבר.

בבא מציעא פ"ז ע"ב:

"כי תבוא" נאמר כאן ביאה ונאמר להלן (דברים כ"ד ט"ו) "ולא תבוא עליו השמש" – מה להלן בפועל הכתוב מדבר, אף כאן בפועל הכתוב מדבר.

רמב"ם, הלכות שכירות פרק י"ב הלכה א':

הפועלים שהיו עושין בדבר שגידולו מן הארץ ועדיין לא נגמרה מלאכתו בין בתלוש בין במחובר ויהיו מעשיהם גמירת המלאכה, הרי על בעל הבית מצוה שיניח אותן לאכול ממה שהם עושים בו שנאמר "כי תבוא בכרם רעך...", "כי תבוא בקמת רעך" – מפי השמועה למדו שאין הכתוב מדבר אלא בשכיר. וכי אילו לא שְׂכָרוֹ, מי התיר לו שיבוא בכרם רעהו, בקמה שלו שלא מדעתו? אלא כך הוא אומר: "כי תבוא" – לרשות בעלים, לעבודה, תאכל.

1.

הסבר מה ההבדל העקרוני בין שתי הדרכים הנ"ל בהוכחת צדקת הפירוש, שרק בפועל הכתוב מדבר?

2.

לגזרה שווה המובאת בגמרא מקשה המלבי"ם:

והלא קשה לגזרה שוה של "לא תבוא עליו השמש", כי הלא שם קאי על השמש וכאן על הפועל.

כיצד תתישב קושייתו זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר