גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ברכות יצחק ליעקב

ב.

עונש יעקב

ג.

"אנכי עשו בכורך..."

ד.

"אתה זה בני עשו"

ה.

"גם ברוך יהיה..."

ו.

"לקח" בתרגום אונקלוס

פרשת תולדות
שנת תשכ"ח

ברכת יצחק ליעקב

בראשית פרק כז

א.  ברכות יצחק ליעקב

לדעת כמה מפרשנינו לא היה עניין הרמאות לרוחו של יעקב כלל ועשה מה שעשה רק כדי לקיים מצות אמו, והיה רצוי לו בעומק לבו שיגלה יצחק את התרמית עוד לפני שיברכו, ואז יברך את מי שיש בדעתו לברך.

1.

מצא רמזי לשון אחדים לחיזוק דעה זו!

שד"ל, בכורי עתים שנת תקפ"ח עמוד 105:

נשאול נשאלתי בעניין ברכות יצחק ליעקב ועשו ובעניין תחבולת רבקה אמנו, הנראה למראה עיניים עקבה ומרמה, ולא מצאתי מענה מספק. וכשהעמקתי אחרי כן החקירה בדעה צלולה מצאתי כיד ה' הטובה עלי, כי כעב תעופנה כל תלונותינו על אבינו ועל אמנו הצדיקים ושאמנם לא היה העניין כלל על הדרך שחשבנוהו עד היום. אולי תיטיב בעיניך השמועה הזאת, קחנה ועיניך שים עליה.
ודע ידידי, כי מעולם לא עלתה על דעתו של אבינו הצדיק יצחק עליו השלום שיהיה עשו הוא היורש את ברכת אברהם, כלומר הברכה הנצחית אשר נתן אלוקים לאברהם, הכוללת היותו ידיד ה' ושיהיה ה' לו לאלוקים, ושירבה ויהיה לגוי גדול ויירש את הארץ הנבחרת; הברכה הזאת מימיו לא חשב יצחק להורישה לעשו, כי לא נעלם ממנו, כי לא חפץ ה' בו, להיותו פרא אדם, איש זדון, איש דמים יותר מן החיות הטורפות, כי היה מתגבר עליהן, והניח אומנותן של אברהם ותפש אומנותו של נמרוד.
אלא שעם כל רוע מידותיו, הנה מידה טובה היתה בו, שהיה מכבד אביו ואוהב אותו, ומזה נמשך שגם אביו אהבו. אפס כי לא נמשך מזה שיחשוב יצחק היות עשו בחיר ה', רק כל ימיו גמר בלבו להעמיד תחתיו את יעקב אשר היה מנהג אבותיו הקדושים בידו, איש תם יושב אהלים והוא יירש ברכת אברהם, הברכה הנצחית אשר תעמוד לו ולזרעו עד עולם. והנה כדרך אשר לא הוצרך אברהם אבינו לברך את יצחק לפני מותו, כי ידע היותו ברוך ה', וכן מצאנו ראינו: ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק בנו, אבל הוצרך אברהם לתת מתנות לבני הפילגשים בל יבואו ויירשו ארץ עם יצחק – ככה ראה יצחק אבינו, שלא היה צריך לברך את יעקב, כי בלי ספק יברכהו ה', מאחר שהיו בו כל מידות טובות שבאברהם. אבל ראה שהיה צריך לברך את עשו ולא היה יוצא ידי חובתו במתנות, כי היה גם הוא בן רבקה, וגם היה בכור, וגם היה חביב לו. ומפני שלא היתה מידה טובה בעשו רק כיבוד אביו, ומפני שגם יצחק היה אוהבו בגלל הציד, לפיכך כדי למצוא פתח לברכה, ציוהו שיצא השדה ויצוד ציד ויעשה מטעמים ויביאם אליו. ובזה, כאשר יקבל ממנו ההנאה הזאת, אשר היא לבדה מידה טובה שהיתה בעשו, יתעורר לברכו בנפש חפצה. וזהו שאמר לו (כ"ז ד') "בעבור תברכך נפשי", ולא מצינו "ברכת נפש" אלא זו. והטעם: אע"פ שהשכל והדעת אולי לא יסכימו לברכך, הנה לפחות הנפש המתאוה והמרגשת – היא תברכך.
ורבקה לא ירדה לסוף דעתו של הצדיק – כמו שלא ירדו לסוף דעתו גדולי המפרשים – וחשבה היות כוונת יצחק להוריש לעשו את ברכת אברהם בהחלט, ושיעקב יאבד בצדקו. ולהיותו איש תם יושב אוהלים כאבותיו הקדושים, תילקח ממנו הברכה, אשר לפחות ראוי הוא שתינתן לשניהם כאחד, בדרך שעשה אחרי כן יעקב אשר ברך שנים עשר בניו יחד, ובהינתנה לעשו לבדו היה בזה עושק רב וגזל משפט ועול וחמס, בשיעור המספיק להתיר ולהפשיר את הערמה אשר ציותה ליעקב, שיערים כדי שיגנוב מיד הגנב. ואולם, סוף המעשה יעיד על תחילת המחשבה והוא יורה בברור כי מעולם לא עלה על דעתו של יצחק ליטול מיעקב את הברכה הראויה לו.

2.

מה הן ההוכחות מ'סוף המעשה' המורים "בברור כי מעולם לא עלה על דעתו של יצחק" שיהיה עשו הוא היורש "את הברכה הכוללת היותו ידיד ה' ושיהיה ה' לו לאלוקים ושיהיה לגוי גדול..."?

3.

במה מצדיק שד"ל את מעשיה של רבקה?

4.

האם הברכה שהיתה מכוונת לעשו וניתנה ליעקב בטעות נתקיימה ביעקב או בעשו?

5.

שד"ל חזר בו אח"כ מדבריו דלעיל והביא (בפירושו לתורה) פירוש אחר לכל פרקנו.

עיין בדבריו שהובאו בגיליון תולדות תשכ"א והסבר מהו ההבדל בין פירושו ההוא ובין פירושו הראשון שכתב בבכורי עיתים.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר