גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"וילך"

ב.

"תבוא את העם"

ג.

מות משה - מדברי המדרש

פרשת וילך
שנת תשי"ד

דברי משה לפני מותו

דברים פרק לא

א.  "וילך"

פסוק א'

"וַיֵּלֶךְ מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה"

ראב"ע:

וילך: הלך אל כל שבט ושבט להודיע שהוא מת, שלא יפחדו, וחיזק לבם בדברי יהושע, על כן כתוב אחריו (ז') "ואתה תנחילנה אותם". ולפי דעתי כי אז בירך השבטים ואם ברכותיהם מאוחרות במכתב.

רמב"ן

כאשר השלים כל דבריו אז הלכו כל הנצבים לפניו והטף והנשים איש לאהליו, ולא הוצרך הכתוב להזכיר זה, כי כבר אמר (כ"ט ט') "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלוקיכם לעברך בברית ה' אלוקיך" ואחר עברם בברית ילכו מפניו. ויאמר הכתוב עתה, כי משה הלך ממחנה לויה אל מחנה ישראל לכבדם כמי שירצה להפטר מחברו, ובא ליטול רשות ממנו.

ספורנו:      

התעורר לזה כמו (שמות ב') "וילך איש מבית לוי", (דברים כ"ט כ"ה): "וילכו ויעבדו אלוהים אחרים", ודומיהם. וזה שאחר שהשלים ענייני כריתת הברית התעורר לנחם את ישראל על מיתתו, כדי שלא יערבבו שמחת הברית הראוי להם להורות על היותם מקבלים הברית בשמחה על דרך (תהלים קמ"ט ב') "ישמח ישראל בעושיו".

רש"ר הירש, (תרגום מגרמנית):

ד"ה וילך: בדברי הברכה והקללה והפסוק הבא אחריהם תם ונשלם כל מה שהיה על משה רבנו להעיד בעם בשם ה'. זה היה בעיניו כגמר שליחותו, ומכאן ואילך שם הוא את לבו אל צרכי שעת הסתלקותו ובהתחשבותו עם תולדותיה. אלה היו: פרידתו מהם (פסוקים א'-ו'), הצגת ממלא מקומו בדברים מעודדים לפני העם (פסוקים ז'-ח') ולבסוף מסירת כתב התורה לכהנים ולזקנים בצווי קריאתו במועד שנת השמיטה (פסוקים ט'-י"ג). הנה כי כן לא קרא משה את העם לבוא אליו, לא הקהיל אותם לאסיפה כפי שהיה רגיל לעשות בזמנים שהיה עליו לדבר אל בני ישראל בשם ה', אלא "וילך" בעצמו הלך אל העם בכדי להפרד ממנו בפשטות גמורה המתאימה לאופי של מי שהכתוב מעיד עליו "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" (במדבר י"ב ג').

1.

מהו הקושי בפסוקנו שאותו רצו לישב?

2.

מה בין שתי הדרכים ביישוב הקושי?

3.

הסבר את דברי ראב"ע ש"חיזק לבם בדברי יהושע"!

4.

היכן מצא ספורנו בדברי משה שרצה לנחם את ישראל?

5.

מה רצה ספורנו להוכיח בעזרת הפסוק תהלים קמ"ט ב'?

6.

בעקבות מי משלושת המפרשים הקודמים הולך הירש?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר