גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ברכת יצחק ליעקב - שאלות ברש"י

ב.

ברכת יצחק ליעקב

ג.

"וירח את ריח בגדיו..."

ד.

שאלות בדברי תרגום אונקלוס

פרשת תולדות
שנת תשכ"ט

ברכת יצחק ליעקב

בראשית פרק כז

א.  ברכת יצחק ליעקב - שאלות ברש"י

1.

פסוק ט'

ד"ה כאשר אהב: טעם הגדי כטעם הצבי.

מה קשה לרש"י בפסוקנו?

2.

פסוק י"א: 

ד"ה איש שעיר: בעל שער.

מה קשה לו?

ועיין בעלון ההדרכה.

3.

פסוק י"ט: 

ד"ה שבה: לשון מיסב על השולחן, לכך מתורגם "אסתחר".

מה קשה לו? ועיין מקטע ד - שאלה בתרגום אונקלוס.

4.

פסוק י"ט

"אָנֹכִי עֵשָׂו בְּכֹרֶךָ עָשִׂיתִי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ"

ד"ה אנכי עשו בכרך: אנכי המביא לך ועשו הוא בכורך (ע"פ מדרש תנחומא ישן).

ד"ה עשיתי: כמה דברים כאשר דיברת אלי.

פסוק כ"ד:

ד"ה ויאמר אני: לא אמר "אני עשו" אלא "אני".

ר' אהרן אבן אלרבי, (נולד במחצית השניה של המאה הי"ד בסיציליה), פירוש על רש"י:

ד"ה אנוכי עשו בכורך: מה שפירשו בו רבותינו ז"ל יתכן להיותו אמת כפי מחשבת המדבר ולא השומע.

ד"ה כאשר דברת: להביא מטעמים.

ד"ה ואכלה מצידי: כמו ואכול מצידי; אין הגדיים "צידה", שקר ענה לאביו.

ד"ה ויאמר אני: הרבה מפרשים פירשו על זה להצלת יעקב וכולם ישא רוח. והאמת שכל המדבר או הנשבע על דעת השומע יקובל הדבר ולא על דעת המשיב דבר. כי שלום אל רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו. העולה מזה (הושע י"ב ד') "בבטן עקב את אחיו" ובאונו רמה את אביו. 

א. 

מה הן שתי הטענות של ר' אהרן נגד רש"י?

ב.

למה אין הוא מביא את הושע י"ב ד' במחציתו השניה כלשונו, אלא סוטה מלשון הכתוב?

5.

פסוק כ"ב:

ד"ה קול יעקב: שמדבר בלשון תחנונים "קום נא", אבל עשו בלשון קנטוריא דיבר "יקום אבי".

אלמושנינו, שואל:

מניין שאינו מתכוון לקול ממש, קולו של יעקב?

 ישב קושיתו.

6.

פסוק כ"ח:

ד"ה משמני הארץ וגו': זו איטליה של יון. (ממדרש רבה).

פירוש מנחת יהודה, לבראשית רבה (תרס"ג) לר' יהודה תיאודור (טהעאדר):

וכוונו על החלק מאיטליה הדרומית הנקרא אצל הקדמונים "ארץ יון הגדולה" בעבור שישבו בה יונים מימים כבירים והיתה אדמתם משובחת מאד דשנה ורעננה.

א. 

מה ראו חז"ל לקשור את ברכת עשו עם איטליה ולא עם ארץ מגוריו בעתיד – ארץ אדום?

ב.

מה ראה רש"י לפרש כאן "משמני הארץ" כמתכוון למקום מסוים, ולא פירש כן (= כרומז למקום פורה ודשן) גם לעיל בפסוק כ"ח?

7.

פסוק ל"ו:

ד"ה הכי קרא שמו: לשון תימה הוא, כמו (בראשית כ"ט) "הכי אחי אתה". שמא לכך נקרא שמו יעקב על שם סופו, שהוא עתיד לעקבני? (תנחומא)

פסוק ל"ח:

ד"ה הברכה אחת: ה"א זו משמשת לשון תמיהה. כמו (במדבר י"ג) "הבמחנים", "השמנה היא אם רזה", (שמואל א' ג' ל"ד) "הכמות נבל ימות אבנר".

א. 

ר' אליהו מזרחי, מקשה:

למה אמר: "הכי" לשון תימה, ולא אמר: "ה"א זו משמשת לשון תמיהה", כמו שאמר אחר זה בד"ה הברכה אחת?

ישב קושיתו.

ב.

האם פירוש "הכי" במקומנו ובבראשית כ"ט כפירושה באיוב ו' כ"ב: "הכי אמרתי הבו לי" או שונה מפירושה שם?

ג.

בעל משכיל לדוד, (ר' דוד פארדו) מקשה על דברי רש"י בד"ה הברכה:

למה הוצרך רבנו לבאר זה, ועוד שלקח לראיה הפסוקים מבמדבר י"ג ומשמואל ב', והלא כמה ה"א התמיהה יש בתורה ומתחילת הספר (=בראשית) ועד עתה, ולמה הוצרך להרחיק עדיו?

ישב קושיתו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר