גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מושג הבכורה

ב.

"אברהם הוליד את יצחק"

ג.

"יודע ציד" - לצוד ולרמות - שאלות ברש"י

ד.

"ולמה זה לי בכורה"

ה.

שאלות סגנון

פרשת תולדות
שנת תש"ח

הבכורה

בראשית פרק כה, פסוקים יט - לד

א.  מושג הבכורה

זהר דף קל"ט:

זמנא חדא הוה יתיב ר' שמעון ושאר חברייא, עאל קמיה ר' אלעזר בריה.
אמרו ליה לר' שמעון: מילתא רבתא בעינן למבעי קמך בענייניהן דיעקב ועשו: איך לא בעי יעקב למיהב לעשו תבשיל דטלופחין עד דזבין ליה בכירותא דיליה, ועוד דאמר עשו ליצחק אבוהי "ויעקבני זה פעמיים"?
אמר לון ר' שמעון: בהדין שעתא אתון חייבין לקבל מלקות, דהאמנתון לפתגמי דעשו ושקרתון לפתגמי דיעקב. דהא קרא אסהד עליה "ויעקב איש תם" ותו כתיב (מיכה ז' כ') "תתן אמת ליעקב", אלא כך הוא ענייניה דיעקב עם עשו: בגין דעשו הוה שני לבכירותא בקדמיתא, והוה בעי מיניה דיעקב דליסבה ליה אפילו בלא כסף: הא הוא דכתיב "ויאכל וישם ויקם לילך ויבז עשו את הבכורה".

תרגום:

פעם אחת היו ר' שמעון וחבריו מסובים, נכנס לפניו ר' אלעזר בנו: אמרו לו לר' שמעון:
דבר גדול יש לנו לשאלך בעניין יעקב ועשו: איך לא רצה יעקב לתת לעשו נזיד עדשים עד שלא מכר לו את בכורתו? ולא זו בלבד אלא שעשו אמר: "ויעקבני זה פעמיים"?
אמר להם: כעת ראויים אתם לספוג מלקות, שאתם מאמינים לדברי עשו ומכחישים דברי יעקב, שהכתוב מעיד עליו "ויעקב איש תם" ועוד כתוב "תתן אמת ליעקב"! אלא כך עניין יעקב ועשו: עשו שנא את הבכורה מראש ומקדם והיה מבקש מיעקב שיקחה ממנו אפילו בלי מחיר כמו שכתוב "ויבז עשו את הבכורה".

1.

מהו מושג הבכורה לפי דברי הזוהר?

2.

מי ממפרשינו קרוב בהשקפתו על הבכורה לדעה זו?

3.

התוכל להביא ראיה מלשון הכתוב לדעת הזוהר, שלא חיכה יעקב בנתינת נזיד העדים לעשו עד שימכור לו זה את בכורתו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר