גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"אנכי שולח מלאך"

ב.

אותו אלוה מסוגל לאותה ארץ

ג.

הצרעה

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת משפטים
שנת תשכ"ו

המלאך והצרעה

שמות פרק כג, פסוקים כ - לג

א.  "אנכי שולח מלאך"

פסוק כ'

"הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ..."

רש"י:

ד"ה הנה אנכי שולח מלאך. כאן נתבשרו שעתידין לחטוא ושכינה אומרת להם (שמות ל"ג) "כי לא אעלה בקרבך".

רשב"ם:

ד"ה שולח מלאך: כדכתיב ביהושע (ה' י"ד) "כי אני שר צבא ה' עתה באתי" להושיע את ישראל.

רלב"ג, ביאור המילות:

מלאך הוא נביא, כי הנביא יקרא "מלאך".

כי שמי בקרבו: הנה קרא דברו "שמו", כי דבר ה' לנביא הוא מה שהגיע לנו מהידיעה בנימוס הנמצאות ולזה היה הממרה בנביא – ממרה בה' יתברך.

הנה אנכי שולח מלאך: נביאי לפניך להנהיגך לשמרך בדרך אשר אתה הולך ע"י העתידות אשר יגידו לך בשמי וע"י הנפלאות שאעשה לך על ידו והנה יהיו באלה הנביאים מי שיביאך אל המקדש אשר הכינותי להיות ביתי שם, כי הוא ינחילך את הארץ, שמע בקולו במה שיגיד לך בשמי, כמו שאמר...

ר' אברהם בן הרמב"ם:

ד"ה הנה אנכי שולח מלאך וגו' לשמרך בדרך: כמו שביאר ביציאתם ממצרים (שמ' י"ד י"ט) "ויסע מלאך אלוקים וגו'" ונאמר בהשגחתו יתעלה על אוהביו (תהלים צ"א) "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך".

ד"ה ולהביאך אל המקום: אל ארץ ישראל כמו שביאר אחרי זה "כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי".

      פסוק כ"א:

ד"ה השמר מפניו: ציוה לשמוע אל הנביא שינבא באמצעות המלאך והזהיר מלמרות בו כמו שיבאר עוד... הרי העם לא ישמעו דיבור המלאך אלא באמצעות הנביא.

ד"ה כי שמי בקרבו: רמז שגזרת המלאך או הנביא היא על ידו יתברך ובשבילו, לא ביכולת עצמו.

      פסוק כ"ב:

ד"ה כי אם שמוע תשמע בקולו ועשית כל אשר אדבר: במאמר "אדבר" ביאר מה שרמז אליו בתחילה כי קולו הוא ממנו יתעלה.

הרכסים לבקעה, (שפירא):

שולח מלאך לפניך: על זאת לא הקפיד משה, שכן דרך הלשון בהצלחת דרך אדם, אבל אחר שהבטיח לישראל לשכון בתוכם להתהלך בקרב מחניהם כמו שנאמר להלן: "ושכנתי בתוך בני ישראל", (שמות כ"ה ח') "ושכנתי בתוכם", "והתהלכתי בתוככם". ודומיהן, וכשחטאו אמר (ל"ג ג') "כי לא אעלה בקרבך" חרד לב משה.

1.

מה הקושי המיושב בדברי רש"י ומה הקושי המיושב בדברי רשב"ם?

2.

במה שונה הרלב"ג משני הראשונים?

3.

מהו הפסוק שעליו מסתמך הרלב"ג באמרו "כמו שאמר"?

4.

לשם מה מוסיף הרלב"ג על דברי הכתוב את המילים אשר הכינותי "להיות ביתי שם"?

5.

האם מסכים בן הרמב"ם עם הרלב"ג או שונה ממנו?

6.

במה רואה ר' אברהם בפסוק כ"ב הוכחה לפירושו?

7.

מהו הפסוק בתורה שממנו למד בעל הרכסים לבקעה "שכן דרך הלשון בהצלחת דרך אדם"?

8.

למי מן הפרשנים יש להביא ראיה מבמדבר כ' ט"ז ולמי מדברי הימים ב' ל"ו ט"ז?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר