גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

להבנת הפרשה כולה

ב.

לחטאו של משה

ג.

בהערכת מעשה משה

פרשת שמות
שנת תש"ח

משה, ציפורה ומילת הבן

שמות פרק ד, פסוקים כ - כו

א.  להבנת הפרשה כולה

מכילתא יתרו פרשה א':

בשעה שאמר משה ליתרו: תן לי צפורה בתך לאשה, אמר לו יתרו: קבל עליך דבר זה שאומר לך – ואני נותנה לך לאשה! אמר לו: מהו? אמר לו: בן שיהיה לך תחילה, יהיה לעבודה זרה, מכאן ואילך לשם שמים. וקיבל עליו. אמר לו: השבע לי. וישבע לו. שנאמר (ב' כ"א) "ויואל משה" ואין "אלה" אלא שבועה שנאמר (שמואל א' י"ד) "ויואל שאול את העם לאמר..." לפיכך הקדים המלאך להרוג את משה, מיד "ותקח צפורה צור ותכרת את ערלת בנה... וירף ממנו".

ועיין תרגום יונתן בן עוזיאל, פסוק כ"ד:

והוה באורחא בבית מבתותא וערע ביה מלאכא דה' ובעא למקטליה מן בגלל גרשום בריה דלא הוה גזיר על עיסק יתרו חמוי דלא שבקיה למגזריה ברם אליעזר הוה גזר בתנאה דאתניו תרויהון.

להבנת מדרש תמוה זה:

בעל הטורים:

יתרו היה כומר לעבודה זרה וכשנשא משה בתו, הוצרך משה לידור לו, שבן הראשון שילד יהיה כומר לעבודה זרה, וכוונתו, שידע שיחזיר חמיו למוטב כמו שעשה – שהרי נתגייר. מכל מקום נענש, שבן בנו נעשה כומר לעבודה זרה, שנאמר (שופטים י"ח ל') "ויקימו להם בני דן את הפסל ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ".

רש"י, שם:

ד"ה בן מנשה: מפני כבודו של משה כתוב נו"ן לשנות את השם, ונכתב תלויה, לומר שלא היה מנשה אלא משה.

ודרשו חז"ל:

בן משה (ולא בן מנשה) היה אלא שתולין הקלקלה במקולקל.

ועוד שפתי כהן:

יש לשאול: ואיך משה יקבל עליו דבר זה? (התנאי דלעיל) אלא לפי שראהו משה ליתרו שהיה משוטט בדעתו לדעת האלוהות והיה בכל יום עובד עכו"ם ומבטלה ועובד לאחרת, אמר משה: "סופו לעמוד על האמת, שהוא אל אמת!"

1.

מהם הקשיים, התמיהות והזרויות שבפרשתנו, המוצאות הסברן ויישובן על ידי דברי המכילתא הנ"ל?

2.

יש תמהים: אם היה חטאו של משה בזה, שלא מל בנו כל זמן שהותו במדין, מדוע לא פגע בו כל עונש וכל נזק עד צאתו לדרך בשליחות ה'?

נסה ליישב תמיהתם.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר