גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה ספר במדבר כולו

ב.

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל"

ג.

שאלות בדברי ראב"ע

פרשת במדבר
שנת תש"י

מפקד ישראל

במדבר פרק א

א.  למבנה ספר במדבר כולו

השווה:

הקדמת הרמב"ן, לספר במדבר:

אחר שבאר תורת הקרבנות בספר השלישי, התחיל עתה לסדר בספר הזה המצות שנצטוו בענין אהל מועד. וכבר הזהיר על טומאת מקדש וקדשיו לדורות (ויקרא ה' ב'). עתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם (שמות י"ט ז'), וצוה והזר הקרב יומת (להלן א' נ"א), כאשר אמר שם (יג) כי סקול יסקל. וצווה ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו, כאשר הזהיר שם פן יהרסו אל ה' לראות וגו'. וצווה ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח (להלן י"ח ה') כאשר אמר שם וגם הכהנים הנגשים אל ה' יתקדשו וגו'. והכהנים והעם וגו'. והנה צווה איך תהיה משמרת המשכן וכליו ואיך יחנו סביב ויעמוד העם מרחוק. והכהנים הנגשים אל ה' איך יתנהגו בו בחנותו ובשאת אותו ומה יעשו במשמרתו, והכל מעלה למקדש וכבוד לו, כמו שאמרו ז"ל אינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרין לפלטרין שאין לו שומרין. והספר הזה כולו במצות שעה שנצטוו בהם בעמדם במדבר, ובנסים הנעשה להם, לספר כל מעשה ה' אשר עשה עמהם להפליא. וספר כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב. וצוה איך תחלק הארץ להם. ואין בספר הזה מצות נוהגות לדורות, זולתי קצת מצות בעניני הקרבנות שהתחיל בהן בספר הכהנים ולא נשלם ביאורן שם והשלימן בספר הזה: בעבור שהפסיק במצות השמיטה והיובל שאמרו שהיו בהר סיני, חזר ואמר כאן שהיה הדבור הזה באהל מועד ככל הדברות אשר הזכיר מתחלת ספר ויקרא, וכן יהיו כלם מכאן ואילך באהל מועד, כי מעת שהוקם המשכן ויקרא אליו השם מאהל מועד לא נדבר לו אלא משם.

להקדמת אברבנאל, לספר במדבר:

אברבנאל:

הנה הספר הראשון בתורת האלוהים והוא ספר בראשית בא ליחס ייחוס בני ישראל ומשפחתם מהתחלת בריאת עולם עד שנכנסו בגלות מצרים, והספר השני בא לספר גלותם וגאולתם: הגופנית – משעבוד מצרים, והנפשית – משבושי אמונתם שהיו לישראל ונגמלו מהם במעמד הר סיני ואיך נצטוו על מלאכת המשכן להשרות ביניהם השכינה האלוהית. והספר השלישי בא ללמדם הקדושה והטהרה והעבודה שיתנהגו במקדש ה' להתמיד השכינה ביניהם וזה – אם בכוהנים משרתי ה' ואם בעמו בכלל באזהרת כל הדברים המתועבים והרעים. ואחר שהשלים כל זה, בא הספר הרביעי לספר סדר הנהגת העם, איך היה במדבר במסעיהם וחנייתם ואת כל התלאה אשר מצאתם בדרך והסיבה אשר בעבורה נתעכבו במדבר ארבעים שנה עם תום כל הדור היוצאים ממצרים, ואשר אירע לקרח ועדתו אשר הצו על משה ואהרן, ואגב גררא באו בתוך הדברים האלה – לסיבות שיתבארו במקומם – מצוות מיוחדות לדורות כמצוות ציצית ופרה אדומה וסדר נחלות וברכת כהנים וסוטה ונזיר ומנחה העולה ונסכיה והתמידין ומוספי המועדות ונדרים וערי המקלט ומתנות כהונה ולויה וסדר מסעם והכל בחכמה ובהנהגה אלוהית.
והספר הזה יש בו עשרה סדרים להגיד, איך הייתה הנהגת משה רבנו את העם בהיותם במדבר וכל מעשה תקפם וגבורתם וסדר מסעם ומחניהם ומלחמותיהם ומה שקרה להם עם מואב ומדין בלק ובלעם ומלחמת סיחון ועוג מלכי האמורי ונתינת ארצם לראובן וגד וחצי שבט המנשה ושאר העניינים עד בואם אל המנוחה ואל הנחלה. האמנם עשרה הסדרים (="הסדרות") האלה יתחלקו לב' חלקים: והיה החלק הראשון בחמשת הסדרים הראשונים והם פרשיות: במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח. והחלק השני בחמשת הסדרים הנשארים: חקת, בלק, פנחס, מטות, מסעי.

1.

הסבר, מהו מבנה ספר במדבר לדעת הרמב"ן, לאלו שני חלקים הוא מתחלק לדעתו ומה הקשר בין שני החלקים?

2.

הסבר, מהו מבנה ספר במדבר לדעת אברבנאל. במה מהווה כל אחד משני החלקים (חמש פרשיות ראשונות, חמש אחרונות) יחידה בפני עצמה?

3.

איזו משתי הדעות במבנה ספר במדבר נראית לך יותר ומדוע?

4.

מהי הפליאה במבנה ספר במדבר ובסידור תוכנו שלא מצאו שני הפרשנים דרך ליישבה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר