גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"לא תראה את שור אחיך..."

ב.

"השב תשיבם לאחיך"

ג.

מאגדות חז"ל

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

שאלת סגנון

פרשת כי תצא
שנת תש"י

השבת אבידה

דברים פרק כב, פסוקים א - ג

א.  "לא תראה את שור אחיך..."

פסוק א'

"לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים..."

ספרי מ"ה ה"מ ל. ע"א:

פעמים שאתה מתעלם (וללמדך בא שמותר להתעלם) כיצד? היה כהן והיא בבית הקברות או שהיה זקן ואינו לפי כבודו (רש"י: שישבנה) או שהייתה מלאכה שלו מרובה משל חברו (רש"י: שהיה בטל ממלאכה שלו שיבטל בהשבתה מרובה מדמי האבדה) – פטור. לכך נאמר והתעלמת: פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלם.

אלשיך:

רצה הקב"ה לזכות את ישראל במצות "ואהבת לרעך כמוך" ולהשרישה בה קו לקו עם היות שקשה הדבר בעיני בני אדם ליגע בעד זולתם, כי מי יראה אבדת אחיו, שורו או חמורו, ויהיה מחמר אחריו עד גשתו עד אחיו, ויניח כל עסקיו?! על כן אמרה תורה: לא תראה את שורו או את שיו נידחים והתעלמת מהם כטבעך, כי פעם אחרת אם יצטרך, כי בראשונה תעשה כן מתוך הכרת ציווי התורה, ואחר כך אתה תשיבם מעצמך, כל כך תחפץ עשות רצונו, כי עשית המצווה פעם אחת ותגרור להטיב ליבך לעשותה פעם שנית. וגם אם לא קרוב אחיך תשמרנו בביתך עד דרוש אחיך אותו... ועדיין אפשר שיהיה רצון טוב במצווה למה שהוא בעל חי משום צער בעלי חיים, אך מזה ימשך לך ש"כן תעשה לשמלתו". ואחרי ששלשת במצווה, אז דע לך שכל כך תהיה מושרש ומלומד במצווה שמעצמך לא תוכל להתעלם...

1.

מה הם הקשיים הסגנוניים בפסוקינו המתבארים על פי הנ"ל?

2.

מהו ההבדל בין דעת חז"ל לדעת האלשיך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר