גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"...וירא אליו...ויבך..."

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

דברי האחים בעמדם לפני פרעה

ד.

הופעת יעקב והאחים לפני פרעה

ה.

"ויבא יוסף את יעקב אביו..."

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויגש
שנת תש"ו

פגישת יוסף עם אביו

בראשית פרק מו, כט-לד - פרק מז, א-יא

א.  "...וירא אליו...ויבך..."

פסוק כ"ט

"וַיֶּאְסֹר יוֹסֵף מֶרְכַּבְתּוֹ וַיַּעַל לִקְרַאת יִשְׂרָאֵל... וַיֵּרָא אֵלָיו וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָיו וַיֵּבְךְּ..."

רש"י:

ד"ה וירא אליו: יוסף נראה אל אביו.

ד"ה ויבך על צואריו עוד: לשון הרבות בכיה וכן (איוב ל"ד כ"ג) "כי לא על איש ישים עוד" - לשון רבוי הוא, אינו שם עליו עלילות נוספות על חטאיו, אף כאן הרבה והוסיף בבכי יותר על הרגיל, אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע.

רמב"ן:

ד"ה וירא אליו: יוסף נראה אל אביו. ויבך על צואריו עוד, לשון הרביית בכיה, אבל יעקב לא נפל על צואר יוסף בנו ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא קריאת שמע, לשון רש"י. ולא ידעתי טעם ב"וירא אליו", כי בידוע שנתראו כאשר נפל על צוארו. ועוד, כי איננו דרך כבוד שיפול יוסף על צוארי אביו אבל שישתחוה לו או שינשק ידיו, ככתוב (להלן מ"ח י"ב) "ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו וישתחו לאפיו", והשעה הזו ראויה יותר להשתחות לו. וכן כל "עוד" בכתוב תוספת על עיקר הוא, איננו כמו הרבה, "לא על איש ישים עוד" (איוב ל"ד כ"ג) - שישים עליו כפי חטאיו ולא יותר. והנכון בעיני כי כבר היו עיני ישראל כבדים קצת מזוקן, וכשבא יוסף במרכבת המשנה ועל פניו המצנפת כדרך מלכי מצרים, לא היה ניכר לאביו וגם אחיו לא הכירוהו. לפיכך הזכיר הכתוב כי כאשר נתראה אל אביו שהביט בו והכירו, נפל אביו על צוארו ובכה עליו עוד, כאשר יבכה עליו תמיד עד היום הזה, כשלא ראהו. ואחר כך אמר "אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך": ודבר ידוע הוא מי דמעתו מצויה, אם האב הזקן המוצא את בנו חי לאחר הייאוש והאבל, או הבן הבכור המולך. ואל תחוש בעבור אמרו "ויאמר ישראל", כי ממנו ידבר ויחזור ויזכיר שמו, וכן (לעיל מ"א מ"ח-נ') "ויקבוץ את כל אוכל שבע שנים" וגו' "וליוסף יולד שני בנים". וכן במקומות רבים תמיד בתורה ובמקרא.

הירש, (תרגום מגרמנית):

יוסף בכה, יעקב לא בכה; יוסף זלגו עוד עיניו דמעות, יעקב - יבש כבר מקור דמעותיו; יוסף התמיד עוד בבכי, אפילו כשכבר נכנס יעקב בשיחה איתו. – בקווים זעירים כאלה משתקפת האמת לאמיתה. בין הזמנים חי יעקב גלמוד ובודד מבכה אותו. כל חיי רוחו נתונים היו לאבל ולמספד על יוסף. יוסף – חליפות ותמורות עברו עליו. לא היה מופנה לטפח רגשות געגועיו, הדאגות החדשות לבקרים מילאו חדרי לבו. עכשיו בהתפרקו על צוארי אביו נתעוררו בו זכרונות עשרים שנות הפרידה וההתרגשות הכבושה מתפרצת מתוכו בבת אחת. – יעקב בתוך כך הפך כולו ישראל – יוסף עודנו בוכה.

1.

מה השאלה המתעוררת בפסוקנו, שעליה עונים המפרשים הנ"ל?

2.

הידועים לך עוד פסוקים בתנ"ך שבהם מתעוררת אותה שאלה?

3.

מה הם הנימוקים הלשוניים שיש להביא לכל אחת מן הדעות הנ"ל?

4.

מה הם הנימוקים הפסיכולוגיים שיש להביא לכל אחת מן הדעות הנ"ל?

5.

היש להכריע לדעה אחת מתוך הפסוק הבא ל':

"וַיֹּאמֶר יִשְׂרָאֵל אֶל יוֹסֵף אָמוּתָה הַפָּעַם אַחֲרֵי רְאוֹתִי אֶת פָּנֶיךָ כִּי עוֹדְךָ חָי"

6.

מה הראיה שמביא רמב"ן מאיוב ל"ד כ"ג: "כי לא על איש ישים עוד".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר