גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ברכת יוסף

ב.

"בן פורת יוסף..."-הבהרת הפסוק

ג.

"וימררוהו..."

ד.

"מאל אביך ויעזרך..."

פרשת ויחי
שנת תש"ו

ברכת יוסף

בראשית פרק מט, פסוקים כב - כו

א.  ברכת יוסף

1.

פסוק כ"ב

"בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף בֵּן פֹּרָת עֲלֵי עָיִן"

רשב"ם:

ד"ה בן פורת יוסף: הרי פסוק זה דוגמא לחצאים בראש המקרא, [שאינו משלים דיבורו בראש המקרא]* אלא שמזכיר במי הוא מדבר וחוזר וכופל חצי ראש המקרא ומסיים דיבורו כמו "נשאו נהרות ה' נשאו נהרות קולם" (תהלים צ"ג ג'), "כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך יאבדו" (שם צ"ב י'), "עד מתי רשעים ה' עד מתי רשעים יעלוזו" (שם צ"ד ג'), "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל" (קהלת א' ב'), "ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב" (שמות ט"ו ו').

רשב"ם, שמות ט"ו ו':

ד"ה ימינך ה': ימינך ה' שאתה נאדרי בכוח הוא תרעץ אויב. ימין היא לשון נקיבה כדכתיב "ימין ה' רוממה" (תהלים קי"ח ט"ז). ומקרא זה כעין "נשאו נהרות קולם" (תהלים צ"ג ג'). "עד מתי רשעים יעלוזו" (שם צ"ד ג'). "כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך יאבדו" (שם צ"ב י'). חצי הראשון אינו מסיים דברו, עד שיבוא חצי האחרון וכופלו ומשלים דברו. אך בחצי הראשון מזכיר במי הוא מדבר.

מה רצה לבאר בשני המקומות?

2.

והשווה לדבריו:

רש"י:

ד"ה בן פורת: בן חן, והוא לשון ארמי אפריון נמטייה לרבי שמעון בסוף בבא מציעא (קי"ט א').

ד"ה בן פורת עלי עין: חנו נטוי על העין הרואה אותו.

רש"י, שמות ט"ו ו':

ד"ה ימינך ה' נאדרי בכח: ... ופשוטו של מקרא ימינך הנאדרת בכח מה מלאכתה, ימינך היא תרעץ אויב, וכמה מקראות דוגמתו (תהלים צ"ב י') "כי הנה אויביך ה' כי הנה אויביך יאבדו", (תהלים צ"ד ג') "עד מתי רשעים ה' עד מתי רשעים יעלוזו", (תהלים צ"ג ג') "נשאו נהרות ה' נשאו נהרות קולם", (תהלים קט"ו א') "לא לנו ה' לא לנו", (הושע ב' כ"ג) "אענה נאום ה' אענה את השמים", (שופטים ה' ג') "אנכי לה' אנכי אשירה", (תהלים קכ"ד א'-ב') "לולי ה' וכו' לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם", (שופטים ה' י"ב) "עורי עורי דבורה עורי עורי דברי שיר", (ישעיה כ"ו ו') "תרמסנה רגל רגלי עני", (תהלים קל"ו כ"א-כ"ב) "ונתן ארצם לנחלה וכו' נחלה לישראל".

למה לא הביא רש"י בין דוגמאותיו אף את פסוקנו?

-------------------------------------------------------------------------------

* המילים שבסוגריים נשמטו בחלק מן המהדורות ונוספו על-ידי החכם דוד רוזין.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר