גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מדברי המדרש

ב.

סיבת ייסורי ישראל

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"ועלה מן הארץ"

פרשת שמות
שנת תש"ו

בני ישראל במצרים

שמות פרק א

א.  מדברי המדרש

שמות רבה א' א':

... הדא הוא דכתיב (משלי י"ג): "חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שיחרו מוסר". בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חברו: "פלוני הכה לבנך" – יורד עמו לחייו, ומה תלמוד לומר: "חושך שבטו שונא בנו"? ללמדך שכל המונע בנו מן המרדות, סוף הוא בא לתרבות רעה ושונאהו... כיוצא בו דוד שלא ייסר לאבשלום בנו ולא רידהו – יצא לתרבות רעה וביקש להרוג אביו ושכב עם פלגשיו וגרם לו לילך יחף והוא בוכה, ונפלו מישראל כמה אלפים וכמה רבבות... "ואוהבו שיחרו מוסר" – זה הקב"ה על שאהב את ישראל דכתיב (מלאכי א') "אהבתי אתכם אמר ה'" – שהוא מרדה אותן ביסורין. אתה מוצא שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולם לא נתנם להם אלא על ידי יסורין, התורה וארץ ישראל וחיי העולם הבא. התורה דכתיב (תהלים צ"ד) "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו", ארץ ישראל דכתיב (דברים ח') "וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלוקיך מיסרך". מה כתיב אחריו? "כי ה' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה...", חיי העולם הבא דכתיב (משלי ו') "כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר". וכל המייסר את בנו מוסיף הבן אהבה על אביו ומכבדו... שנאמר "ואוהבו שיחרו מוסר" – ולפי ששיחרו מוסר לכך אוהבו.

1.

מה ראה המדרש לפתוח ספר שמות רבה במאמר זה?

2.

על איזו שאלה כללית רוצה המדרש הזה לתת תשובה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר