גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית בפרשתנו

ב.

"בחריש ובקציר תשבת" (1)

ג.

"בחריש ובקציר תשבת" (2) - שאלות ברש"י

ד.

שמות הרגלים

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי-תשא
שנת תשי"א

הברית בין הקב"ה לישראל

שמות פרק לד, פסוקים יא - כו

א.  שאלה כללית בפרשתנו

אברבנאל:

כאשר נתרצה הקב"ה למחול ולסלוח לישראל את עוון העגל וכרת בריתו ללכת עמהם בעצמו לעשות להם נסים ונפלאות, היו חושבים ישראל, שיצוה עליהם דברים קשים, כדי למרק את פשעם. וכמאמר הנביא בלשון האיש השב בתשובה (מיכה ו' ו'): "במה אקדם ה', אכף לאלוקי מרום? האקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה? הירצה ה' באלפי אילים, ברבבות נחלי שמן? האתן בכורי פשעי, פרי בטני – חטאת נפשי?" רצונו לומר – תמורת פשעי. אבל ה’ יתברך, כי חפץ חסד הוא, לא כן עשה לישראל, כי כאשר נתרצה אליהם על העוון החמור ההוא אשר עשו, לא העמיס אותם במצוות חמורות וקשות, ולא הרבה להם תורה חדשה ומצוות מחודשות מתיחסות לעוון העגל, אבל ציוה אותם בלבד, מה שכבר נצטוו עליו קודם שחטאו...

ועיין גם רמב"ן, פסוק י"א:

ד"ה שמר לך את אשר אנכי מצוך היום: לא אמר בכל המצוות שעברו אנכי מצווך, ועל כן נפרש שיאמר, שמור המצוות שאנכי מצווך היום, ולא תעשה בהן כאשר עשית במה שצויתיך תחילה שעברת על הכל לעבוד עבודה זרה. והבטיח לגרש העמים והזהיר על עבודה זרה שלהם ועל בריתם, כאשר עשה בפרשה הנה אנכי שולח מלאך לפניך (כ"ג כ'-ל"ג), שיחזרו אל התנאים הראשונים...

איזו תמיהה כללית ביחס לפרשתנו מתורצת בדבריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר