גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הוראות היסוד של שורש פ.ל.א

ב.

נטיית המילה "ערכך"

ג.

נדר - שלילי או חיובי

ד.

עמדה שלילית לנדרים

פרשת בהר - בחקותי
שנת תשכ"ו

ה"ערכך"

ויקרא פרק כז

א.  הוראות היסוד של שורש פ.ל.א

פסוק ב'

"אִישׁ כִּי יַפְלִא נֶדֶר"

רש"י:

ד"ה כי יפליא: יפריש בפיו.

והשוה ויקרא כ"ב כ"א:

"וְאִישׁ כִּי יַקְרִיב זֶבַח שְׁלָמִים לַה' לְפַלֵּא נֶדֶר"

רש"י:

ד"ה לפלא נדר: להפריש בדיבורו.

ראב"ע:

ד"ה יפליא: יפריש ויבאר.

רמב"ן, פרק כ"ב פסוק י"ח:

ד"ה לכל נדריהם ולכל נדבותיהם... והנראה בעיני בעבור שאמר הכתוב (כ"ב כ"א) "לפלא נדר או לנדבה" וכן יאמר בכל מקום בפרשת נסכים (במדבר ט"ו ג') וכן (ויקרא כ"ז ב') "כי יפליא נדר בערכך נפשות", וכן בפרשת נזיר (במדבר ו' ב'), כי הנדר הוא הבא על דבר שיפלא ממנו, שידור לה' בצר לו: "אם תעשה עמי להפליא (ועיין יואל ב' ע"ו) להצילנו מן הצרה הזאת, אביא עולה או שלמים" כענין (בראשית כ"ח) "וידר יעקב נדר לאמור: אם יהיה אלוקים עמדי" וכמו (במדבר כ"א ב') "וידור ישראל נדר לה' ויאמר: אם נתן תתן..."; (יונה א' ט"ז) "וידרו נדרים" וכן כולם.

אלשיך:

דע לך כי ענין הנדר אי אפשר שיהיה לשום בחינה כיוהרא שהוא ותרן וכיוצא בזה, רק על בחינת הפלאה, שהוא לפרוש עצמו משטף דברים גופניים ולהתקדש לשמו יתברך. כי על כן אמור "ערכי עלי" למען תחול קדושה על עצמו, מעין כל דבר שהוקדש ונפדה, שלא יבצר מלחול בו קדושה מהכין לו זה הכנה להנהיג עצמו בקדושה, כאומר בלבו "איני אשר הייתי עד כה, כי עתה הוקדשתי לשמים ונתתי ערכי לה'". וההקש בזה כאומר "ערך בני או אחי" וכיוצא בו להכינו לקדשו לכהנו לה', וזהו "כי יפליא נדר" שהוא בחינת הפלאה ופרישות.

ר' נפתלי הירץ ויזל, באור, פרק כ"ב פסוק כ"א:

ד"ה לפלא נדר: כתב רש"י להפריש בדיבורו, ולא ידעתי לאיזה צורך נכתב "לפלא" וכל נודר ונודב צריך לפרש; ואחשוב, כי מדרך הנודר בעת צרה לנדור עולה, שכולה למזבח, לא שלמים לשמחה, וראיה (תהלים ס"ז) "אבוא ביתך בעולות, אשלם לך נדרי" וכן (תהלים ט"ז) "אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי עולות מכים אעלה לך"; אלא שלפעמים מלבד העולות ירחיב נדרו להביא גם זבחי תודה כשימלט מצרתו, לספר לאחיו חסדי ה' על זבחו, להודות בקהל רעיו כי טוב ה' לעולם חסדו, וזהו שאמר "לפלא נדר" ולכן תמצא לשון הפלאה אצל נזיר (במדבר ו' ב') "כי יפליא לנדור נדר נזיר", כי אחרים נודרים עולה ושלמים וזה ירחיב נדרו להיות נזיר, וכן (ויקרא כ"ז ב') "כי יפליא נדר בערכך נפשות" ושם אפרש.

נפתלי הירץ ויזל, ויקרא כ"ז ב':

ד"ה כי יפליא: וכבר גילינו דעתנו (כ"ב כ"א) כי מה טעם לומר שיפרש דבריו וכל נודר ונודב מפרש, אבל נכתב על המפליג לנדור מלשון הפלגה וזרות, ושם (ויקרא כ"ב כ"א) כתוב על הנודר עולה ושלמי תודה כאחת, והוא בלשון פיעל, וכאן בבנין הכבד הנוסף בעבור הפלאת הנדר וזכותו, שנודר ערך נפשות, כי מנהג הנודרים שידרו עולה או שלמים או ממון לבדק הבית, וכן נאמר בנזיר "כי יפליא", שיש בו זכות שמזיר עצמו מן היין, ודומה להם: (דברים כ"ח כ"ט) "והפלא ה' את מכותיך", בעבור הפלגת המכה וזרותה, וכן כאן (ויקרא כ"ז ב') "כי יפליא נדר" שאין הפלאת הנדר ערב לפני ה' בה, שהרי אמרו רבותינו, שנזיר חוטא שציער עצמו מן היין, וכן המפליא נדר נפשות, שאם רוצה לתת דבר לבדק הבית, ראוי לו שידור כסף או זהב, לא ערך נפשות.

1.

מהן הוראות היסוד של השורש פ.ל.א, שעליהן בנויים הפירושים דלעיל?

2.

כמה פירושים שונים נאמרו בפי המפרשים דלעיל?

3.

המלבי"ם:

גדר פעל פ.ל.א היא הבחירה המחשביית ומשותף עם פ.ל.ל, שמורה על שפיטת הרעיון בדבר נשגב, ומענין זה באו על "תפילה", שענייניה שפיטת הרעיון ובדידות המחשבה.

האם דברי המלבי"ם מסכימים עם אחד הפירושים דלעיל, או בחר ללכת דרך חדשה לגמרי?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר