גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דרשת "אל תקרי..."

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"וידם אהרון"

ד.

זיהוי "היום השמיני"

פרשת שמיני
שנת תשכ"ז

מות בני אהרן

ויקרא פרק י, פסוקים א - ג

א.  דרשת "אל תקרי..."

פסוק ג'

"הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' לֵאמֹר בִּקְרֹבַי אֶקָּדֵשׁ וְעַל פְּנֵי כָל הָעָם אֶכָּבֵד"

1. רש"י:

ד"ה הוא אשר דבר: היכן דיבר? (שמות כ"ט) "ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי" – אל תקרי "בכבודי" אלא במכובדי. אמר לו משה לאהרן: אהרן אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או בך, עכשו רואה אני שהם גדולים ממני וממך.

2. בספר שני לוחות הברית חלק "תורה שבעל פה" אות א' נאמר:

אל תקרי נאמר בתלמוד כמה פעמים, וקיבלתי: כל מקום שאמרו "אל תקרי" הוא משום שיש איזו קושיה המורה כן, שלא לקרוא כך אלא כך, כמו (ישעיהו נ"ד) "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך" – אל תקרי "בניך" אלא "בוניך" שחז"ל עשו "אל תקרי" זה, שמילת "בניך" מיותר, מאחר שאמר ברישא "וכל בניך" די לו לומר "ורב שלומם" אלא אל תקרי; וכן (ישעיהו נ"ו ב') "שומר שבת מחללו" – אל תקרי "מחללו" אלא "מחול לו" משום דקשה ליה דאילו קאי על השבת היה לו לומר: "מחללה" בלשון נקבה... ועוד אני אומר: כי לפעמים אומר "אל תקרי" אף כשאין לו קושיה בקריאה והוא משום שאותו דבר בעצמו מקובל איש מפי איש, וכדי שלא ישכח מפיהם ומפי זרעם שמו כמו סימנא בפיהם והציבו ציונים לדבר ואמרו "אל תקרי".

מהי בפסוקנו "קושיה בקריאה" שבגללה אמרו כאן "אל תקרי"?

מהו הרעיון הכלול בדברי דרשת אל תקרי זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר