גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מות רחל

ב.

"ויברך את יוסף"

ג.

"שכם אחד על אחיך"

ד.

"בחרבי ובקשתי" - שאלות ברש"י

ה.

"אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויחי
שנת תשי"ב

ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך...

בראשית פרק מח

לפרק זה וביחוד לפסוקים ט"ו-ט"ז עיין גיליון ויחי תש"ה.

א.  מות רחל

פסוק ז' 

"וַאֲנִי בְּבֹאִי מִפַּדָּן מֵתָה עָלַי רָחֵל"*

רש"י

ד"ה ואני בבואי: ואע"פ שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען ולא כך עשיתי לאמך שהרי מתה סמוך לבית לחם;

ד"ה ואקברה שם: ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ וידעתי שיש בלבך עלי, אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים שנאמר (ירמיהו ל"א) קול ברמה נשמע וגו' והקב"ה משיבה יש שכר לפעולתך נאם ה' וגו' ושבו בנים לגבולם. ואונקלוס תרגם כרוב ארעא כדי שיעור חרישת יום [ס"א ארץ] ואומר אני שהיה להם קצב שהיו קורין אותו כדי מחרישה אחת קוריאד"א בלע"ז כדאמרי' כרוב ותני כמה דמסיק תעלא מבי כרבא.

רמב"ן:

ד"ה ואקברה שם: כתוב בפירוש רש"י ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. ולא ידעתי מהו, וכי בחוצה לארץ נקברה חס ושלום, שהרי בארץ מתה ושם נקברה, כמו שנאמר כאן בפרשה, מתה עלי רחל בארץ כנען, ושם כתוב עוד מפורש (לעיל ל"ה ו') ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען היא בית אל, וכתיב (שם פסוק ט"ז) ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבא אפרתה, ומתה בדרך בין בית אל ובין בית לחם אפרתה בארץ ישראל.
ואקברה שם (אחרי הביאו לשון רש"י): וצריך על כל פנים שיהיה רמז במקרא לטעם הזה שאמר באגדה זו. ושמא זהו מה שאמר הכתוב מתה עלי רחל בדרך, ואקברה שם בדרך, כלומר בדרך אשר יעברו בה בניה מתה ושם קברתיה לטובתם, כי היא לא מתה בדרך רק ברמה שהיא עיר בארץ בנימין ושם נקברה, אבל בדרך של עתיד מתה, והכתוב לא יפרש בעתידות רק ירמוז בהם.
ועל דרך הפשט גם כן אמר לו כן כמתנצל, שלא יחר ליוסף בראות חפצו בקבורת המערה על שלא קבר אמו שם, וכאשר קבר שם את לאה, ולכך אמר לו כי מתה בארץ כנען ולא נקברה בחוצה לארץ כאשר תהיה קבורת מצרים ליעקב, ומתה בדרך בפתע פתאום ולא יכול לקברה שם, כי איך יעזוב את בניו ואת מקנהו בדרך וילך מהרה עמה למערת המכפלה, ואיה הרופאים והרפואות לחנט אותה. וזה טעם "עלי". ואף על פי שמערת המכפלה אינה רחוקה משם רק כחצי יום, היה יעקב כבד מאד במקנה הגדול ובני בית ולא יגיעו שם רק בימים רבים, וכן עשה בדרך ההוא ימים רבים עד בואו אל אביו.

רשב"ם:

ד"ה ואני בבואי מפדן ארם: באותו הדרך לאחר שבירכני הקב"ה מתה רחל באותו הדרך בעוד הרבה דרך עד הישוב, לכן קברתיה בדרך כי לא היה פנאי לקוברה אצל לאה במערכת המכפלה ושלא יפשיעהו יוסף על אמו הוצרך לומר כן.

ספורנו:

ד"ה ואני: שמא תאמר כשאמר אלי האל יתברך ונתתיך לקהל עמים היתה הכוונה שאוליד עוד בנים אלא שגרם החטא זה לא יתכן.

ד"ה בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה: תכף כשנסעתי מאותו המקום שהיה דבר האל יתברך אלי בעודי בדרך אפרת. וכל כך גברה עלי טרדתי ואבלותי שלא עצרתי כח להוליכה לבית קברות בית לחם, ואין ספק כי מאז היה לבי חלל בקרבי ולא שלט עוד בי יצר הרע ונחלשה תאותי ולא נשאר בי כח להוליד בנים.

1.

מה קשה לרש"י?

2.

לדעת הרא"ם יש לפרש דברי רש"י "ולא הלכתיה לבית לחם להוליכה לארץ" - להוליכה לעיר. למה?

3.

במה שונה ספורנו משלושת המפרשים האחרים, ומה הניעו לפרש כך?

------------------------------------------------------------------------------------

* לדברי רש"י לפסוק ז' קרא:

שמשון מלצר, אשירה לרש"י:

                          (ספר השירות והבלדות)

... ולאורם של נרות הפרפי"ן שהעלינו עלתה דמותו של יעקב,
זקן וחלוש ותשוש מיסורים ומתחזק לישב על המטה,
והוא משתחוה לפני בנו השליט (תעלה בעידניה סגיד ליה)
והוא מצטדק לפניו ומסביר: ואני בבואי מפדן...
שרנו כולנו בחום, ברננה בניגון היוצא מן הלב:
ואני – ואני יעקב, בבואי – כשבאתי, מפדן – היא פדן-ארם,
מתה – נפטרה, עלי – בגללי, רחל - רחל אמך...
ואף-על-פי שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען,
ולא כך עשיתי לאמך... ויודע אני שיש בלבך עלי.
אבל דע לך שעל-פי הדיבור קברתיה שם... כשיגלה נבוזראדן...
שרנו כולנו בחום, ברננה, בניגון היוצא מן הלב -
מלבו של יוסף שאמו נקברה בשדה בצדי הדרכים,
מלבו של יעקב שהאהובה והנעימה גם במותה ממנו נפרדה,
מלבה של רחל היוצאת על קברה ובוכה ומנקשת רחמים,
מלבם של ישראל שהגלום שבויים כבולים בשלשלאות של ברזל,
ומלבו, כביכול, העונה לרחל: יש שכר לפעלתך...

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר