גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טענותיו של קרח

ב.

און בן פלת

ג.

"ויאמר משה אל קרח"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת קרח
שנת תשי"א

מתוך דברי האגדה

במדבר פרק טז

עצה טובה למורים ולמדריכים: לשאלה א' עיינו בספרו של פרופ' הינמן: דרכי האגדה, עמוד 17.

 

א.  טענותיו של קרח

מדרש שוחר טוב (לתהלים) פרק א':

"ובמושב לצים..." זה קרח, שהיה מתלוצץ על משה ועל אהרן.
מה עשה קרח? כינס כל הקהל, שנאמר "ויקהל עליהם קרח את כל העדה", והתחיל לומר להם דברי ליצנות, ואומר להם: אלמנה אחת היתה בשכונתי והיו עמה שתי נערות יתומות, והיתה לה שדה אחת. באה לחרוש – אמר לה משה (דברים כ"ב): "לא תחרוש בשור וחמור יחדו." באה לזרוע – אמר לה (ויקרא י"ט י"ט): "שדך לא תזרע כלאים." באה לקצור ולעשות ערמה, אמר לה: הניחי לקט שכחה ופאה. באה לעשות קרן, אמר לה: תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני. הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו.
מה עשתה עניה זו? עמדה ומכרה את השדה וקנתה שתי כבשות כדי ללבוש מגזותיהן ולהנות מפרותיהן. כיון שילדו – בא אהרן ואמר לה: תני לי את הבכורות, שכך אמר לי הקב"ה (דברים ט"ו י"ט): "כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר – תקדיש לה' אלוהיך." הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הולדות. הגיע זמן גזיזה וגזזה אותן – בא אהרן ואמר לה: תני לי ראשית הגז שכך אמר הקב"ה (דברים י"ח ד'): "ראשית דגנך תירושך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו." (לכהן).
אמרה: אין בי כח לעמוד באיש הזה, הרי אני שוחטת אותן ואוכלתן. כיון ששחטה אותן בא אהרן ואמר לה: תני לי הזרוע והלחיים והקיבה. אמרה: אפילו אחרי ששחטתי אותן, לא נצלתי מידו – הרי הן עלי חרם! אמר לה אהרן: אם כן – כולה שלי הוא, שכך אמר הקב"ה (במדבר י"ח י"ד): "כל חרם בישראל לך יהיה." נטלן והלך לו והניחה בוכה היא עם שתי בנותיה.
כך עלתה לעלובה זו! כל כך הם עושים ותולים בקב"ה!

1.

הסבר את המושג "ליצן" (וכן "דברי ליצנות") שבו משתמשים חז"ל כדי לאפיין בו את קרח.

2.

מה היתה כוונת חז"ל בשימם בפי קרח נאום כזה?

3.

השוה למדרש זה את דברי תנחומא ב' המובאים בגיליון קרח תש"י ג'.

ועיין רש"י, פסוק א':

ד"ה דתן ואבירם: ... מה עשה, עמד וכנס ר"נ ראשי סנהדראות רובן משבט ראובן שכניו והם אליצור בן שדיאור וחבריו וכיוצא בו שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד ולהלן הוא אומר (במדבר א') אלה קרואי העדה, והלבישן טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו לפני משה אמרו לו טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה? אמר להם חייבת. התחילו לשחק עליו, אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה.

הסבר מהו ההבדל באופיים של דברי הליצנות אשר בפי קרח שם, ובין דברי הליצנות אשר שמים בפיו חז"ל במדרשנו כאן?

4.

מה יש לענות לטענות קרח, וכיצד יש לסתור אותן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר