גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

משה כתב פרשת בלעם

ב.

המשל הראשון והמשל השני

ג.

בביאור "לא איש אל" וכו'

ד.

בביאור "לא הביט און" וכו'

ה.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת בלק
שנת תשכ"ו

המשל השני

במדבר פרק כג

א.  משה כתב פרשת בלעם

בבא בתרא י"ד:

משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב.

יוסף בן מתיתיהו, קדמוניות היהודים (ספר רביעי פרק ו' י"ג):

... כי את בלעם זה שהביאוהו המדינים לקלל את העברים והוא לא יכול לעשות זאת בהשגחת אלקים, אלא נתן להם עצה, שהשתמשו בה האויבים, וכמעט שקלקל את מדותיו של קהל העברים – ואמנם נוגעו כמה מהם מבחינה זאת – אותו כיבד משה כבוד רב. כי רשם את נבואותיו ונתן לו עדות מצא לראוי לשמור זכרו, אף על פי שניתנה בידו האפשרות ליטול לעצמו את התהילה שהיתה כרוכה בנבואות אלה וליחסם לעצמו, מאחר שלא יכול היה להיות שום עד שיסתור את דבריו.

רש"י, לגמרא שם:

ד"ה ופרשת בלעם: נבואתו ומשליו, אף על פי שאינם צרכי משה ותורתו וסדר מעשיו.

הריטב"א:

ד"ה ופרשת בלעם: נראין דברי האומרים, שאין זו פרשת בלעם שכתובה בתורה, דההיא הקב"ה כתבה כשאת התורה, אלא פרשה בפני עצמה הוא שכתב והאריך בה ביותר והיתה מצויה להם.

עץ יוסף, (על עין יעקב):

ד"ה ופרשת בלעם: נראה דלאו אשלש נבואות ראשונות קאמר, דאינהו כיון דלישראל הוה קא מתנבא, ודאי צרכי משה ותורתו נינהו, אלא מנבואה רביעית קאמר.

1.

מהי הפליאה במאמר חז"ל שהובא לעיל?

2.

לפי דעת החכם לוי גינצבורג יש להבין את מאמר הגמרא באותו כיוון שבו נאמרו דברי יוסף בן מתתיהו הנ"ל.

הסבר את המאמר על פיו!

3.

מה ראה בעל עץ יוסף ליחס את ביטוי "פרשת בלעם" שבמאמר חז"ל הנ"ל דווקא למשל הרביעי?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר