גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הנודר כאילו בנה במה

ב.

"ראשי המטות לבני ישראל"

ג.

משה נתנבא ב"זה הדבר"

ד.

לשון "הניא" - שאלות ברש"י

פרשת מטות - מסעי
שנת תשכ"ו

נדרים

במדבר פרק ל

א.  הנודר כאילו בנה במה

יבמות ק"ט:

ר' נתן אומר: כל הנודר – כאלו בנה במה

(רש"י:

בשעת אסור במות...)

והמקיימו – כאלו הקריב עליה קרבן.

רש"י:

שעבר עליו שתי עבירות, אלא ילך אצל חכם ויתירנו, כדי שלא יהא רגיל בכך.

בעל עקדת יצחק, (שער שבעים ואחד) לדברי הגמרא דלעיל:

והתימה, כי אם רצה לקיים נדרו למה ילך לחכם להתירו?... ואפשר כי מה שכתב רש"י שחייב לשאול על נדרו הוא כדי שישוב לחפשיותו, וכשיעשה – יעשה מחמת המצוה ולא מחמת הנדר.

1.

הסבר למה השווה ר' נתן את הנודר למשלם למקריב בבמה - מהו הצד השוה שבשניהם?

2.

הסבר את דברי בעל העקדה המסומנים בקו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר