גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סדר החטאים בנאום משה

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

הלוחות

ד.

כובד חטא העגל ורשעתו

ה.

הוראת מילת "תפש"

ו.

"ואכלת ושבעת וברכת"

ז.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת עקב
שנת תשכ"ו

נאום משה: העגל והלוחות

דברים פרק ט

א.  סדר החטאים בנאום משה

לדברים א' כ"ב-מ"ו מקשה האברבנאל קושיה הנוגעת גם לפרקנו, וזו קושיתו:

אם היתה כוונת משה רבנו להוכיחם על עונותיהם, יקשה מאד, למה לא התחיל ממעשה העגל שהיה החטא הראשון וכי "נגע עד נפש", ואין לך לומר שמשה שכחו, כי אחר זה בפרשת עקב הביאו והאריך בסיפורו, ואם כן יקשה למה הביא ראשונה חטא המרגלים שהיה אחרון בזמן, ובאחרונה הביא חטא העגל שהיה החטא הראשון, גם חטאו המתאוננים רע (במדבר י"א א') וחטא המתאווים בקברות התאוה (במדבר י"א ד') ששניהם קדמו לענין המרגלים – יקשה למה לא זכרם כאן והביאם אחר כך בפרשת עקב (פרק ט'), ובאו אם כן העוונות בלי סידור?
ואם תאמר שלא באו לתכלית התוכחה אלא בדרך סיפור מה שקרה כדברי הימים אשר למלכים – יקשה אם כן: למה לא נזכרו הדברים כפי זמנם וכפי מה שקרו הראשון ראשון?!

יישב את קושיתו והסבר את סדר החטאים כפי שבאו בפרשיות דברים-עקב!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר