גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

"הוא ישמידם והוא יכניעם"

ג.

"אל תאמר..."

ד.

"...לא בצדקתך..."

ה.

"ממרים הייתם עם ה'"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת עקב
שנת תש"ו

הורשת הארץ

דברים פרק ט, פסוקים א - יא

א.  שאלות כלליות

הערה: ר' דוד הופמן, מחלק את פרשתנו לשני חלקים עיקריים:

            A: ז' י"ב - ח' כ';  B: ט' א' - י"א כ"ה

            את החלק השני B הוא מחלק ל-5 פרשיות:

                        I. ט' א' – י' י"א;

                        II. י' י"ב – י"א ט';

                        III. י"א י' – י"א י"ב;

                        IV. י"א י"ג – י"א כ"א;

                        V. י"א כ"ב – י"א כ"ה

            כאן נעסוק בפרשה :I ט' א' – י' י"א

1.

מה הקשר בין תחילת פרקנו ט' א'-ד' לתוכן הפרק הקודם, ח'?

היעזר בתשובתך בדברי הרמב"ן, פרק ח' פסוק י"ח:

ד"ה וזכרת את ה' אלוקיך: ידוע כי ישראל גיבורים ואנשי חיל למלחמה, כי נמשלו לאריות ולזאב יטרף, ומלכי כנען במלחמה ניצחו אותם, על כן אמר: אם תחשוב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, תזכור השם שהוציא אותך ממצרים ,ולא היה לך שם כוח ועוצם יד כלל. ותזכור עוד כי במדבר, אשר אין לאל ידך לחיות שם, עשה לך כל צורכך, אם כן גם החיל הזה אשר עשית בכוחך, השם הוא שנתן לך הכוח, כאשר עשית אותו. ואם תשכח את השם, יכלה כוחך ושארך, ותאבד כאשר אבדו הם, כי כל עוזבי ה' יכלו. וחזר להביא עוד ראיה אחרת שלא תחשוב כוחי ועצם ידי וגו', ואמר (ט' א') שמע ישראל - דבר אמת מפי, כי הגוים האלה הם גדולים ועצומים ממך, ואיך תנצחם במלחמה? ועוד יש להם ערים גדולות ובצורות לרום השמים, ואיך תכבוש אותם? ועוד ששם עם גדול ורם בני ענקים, שאתה ידעת מן המרגלים שראו אותם, ואתה שמעת מימים ראשונים, שלא יתייצב אדם לפניהם. וכשיתברר לך כל זה, יש לך לדעת ולהאמין מן היום הזה כי לא תוכל לעבור עליהם כלל, עד שתדע בלבבך כי ה' העובר לפניך הוא אש אוכלה, והוא ישמידם ויכניעם, לא כוח ועוצם יד שנתן לך, אבל יד ה' עשתה זאת בתקיפין שבהם. וזה רמז למה שאמר (יהושע י' י"א) "וה' השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים", וכן אמר שם (פסוק י"ד) "ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו וגו' כי ה' נלחם לישראל". והערים הבצורות שהזכיר כאן, רמז לחומת יריחו שנפלה לפני הארון. וזהו שאמר דוד (תהלים מ"ד ד'), "כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם". ימין השם וזרועו בתקיפים, ואור פניו שרצם, בהרוגי המלחמה, שנתן להם כוח עליהם. וזהו שאמר הכתוב עוד (עמוס ב' ט') "ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת", ייחד האמורי שהיה עצום בהם, והשם הוא המשמיד אותו.

2.

התוכל להסביר מהו תפקיד הסקירה ההיסטורית הארוכה המתחילה ט' ז' ומה הקשר בינה ובין הנאמר לפניה?

3.

לפסוקים י' א'-ג', שואל אברבנאל:

מה טעם היה בזכרו כאן קבלת הלוחות השניות והלא אין בהם דבר של תוכחה?

נסה לענות לשאלתו ולהסביר את הקשר הפנימי שבין פרק ט' ובין י' א'-י"א.

4.

לפסוק א' כ"ה, שואל אברבנאל:

למה סיפר כאן שהתנפל לפני ה' אותם ארבעים יום, בהיות שכבר הזכיר אותם ארבעים יום למעלה פסוק י"ח: "ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום"?

ועיין רש"י, פסוק כ"ה:

ד"ה ואתנפל: אלו הן עצמם האמורים למעלה (פסוק י"ח) וכפלן כאן, לפי שכתוב כאן סידר תפלתו, שנאמר (פסוק כ"ו) "ה' אלהים אל תשחת עמך" וגו'.

נסה לענות לשאלת אברבנאל.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר