גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הבנת דברי משה

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת קרח
שנת תשט"ז

דברי משה

במדבר פרק טז

הערה: לחלקו הראשון של פרקנו עיין גיליונות קרח תשי"א, תשט"ו.

א.  הבנת דברי משה

נתקשו המפרשים בהבנת דברי משה בעצת המחתות (ו'-ז') וכן בדברי הבריאה אשר יברא ה' (כ"ח-ל'), איך משה רבנו עבד ה' ונביאו יאמר דבר אשר לא ציוהו ה'?

ואלה קצת דעותיהם:

רמב"ן, פסוק ח':

ד"ה ויאמר משה אל קרח: אבל כולל דבריו עם בני לוי, כי דברי משה בחכמתו פיוס לו ולכל השבט שלא ימשוך אדם מהם אחריו.
והנה משה מעצמו חשב המחשבה הזאת – ובטח משה כי ה' (ישעיה מ"ד) "מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים".
ויש אומרים כי (ד') "וישמע משה ויפול על פניו" – לדרוש את ה' לדעת מה יעשה ואז נאמר לו (ה') "בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו", ולא נזכר זה רק בסיפור משה לעם; וכבר הראיתיך במקומות רבים: פעם יאריך בדיבור ה' אל משה ויקצר בסיפור משה, ופעם יעשה בהיפך. ולפעמים לא יזכיר האחד כלל, כאשר בא במעשה בני גד ובני ראובן (במדבר ל"ב), שסיפר הכתוב המעשה במשה בעצמו, והוא נעשה על פי ה', כמו שאמרו (שני השבטים וחצי) (פרק ל"ב פסוק ל"א) "את אשר דיבר ה' לעבדיך כן נעשה".
וכתוב ביהושע (כ"ב ט') "אל ארץ הגלעד אל ארץ אחוזתם אשר נאחזו בה על פי ה' ביד משה". ואם נאמר שהיה כן מפני הסכמת ה' כעניין שאמר (במדבר ל"ד י"ג): "ויצו משה את בני ישראל לאמור: זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר ציוה ה' לתת לתשעת המטות וחצי המטה", ויהיה זה מן הדברים שעשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו – אינו נכון שיעשה משה דבר בחלוקת הארץ אלא ברשות, כי הכל במצוות ה' יעשה. דכתיב (במדבר כ"ו כ"ד) "לאלה תחלק הארץ".
ודעתי בזה ובמה שאמר לאהרן (במדבר י"ז י"א) "קח את המחתה ושים קטורת" שהייתה עליו יד ה' בהם והוא הנקרא "רוח הקודש" כעניין בספרי דוד ושלמה שהיו ברוח הקודש, וכמו שאמר "רוח ה' דיבר בי ומילתו על לשוני" (שמואל ב' ע"ג), "כי משה רבנו בכל ביתו נאמן הוא" (במדבר י"ב)... ומפני שאינו מדרך נבואתו של משה, לא הוזכר בהן דבר ה'.

רמב"ם, מורה נבוכים ב' מ"ה:

.... תחילת מדרגת הנבואה שיילוה לאיש עזר אלוקי שיגיעהו ויזרזהו למעשה טוב גדול כהצלת קהל חשוב וקהל רעים, או הציל חשוב גדול או השפיע טוב על אנשים רבים, וימצא מעצמו לזה מניע ומבין לעשות, וזאת תיקרא "רוח ה'". והאיש אשר יילווה אליו זה העניין יאמר עליו "שצלחה עליו רוח ה'" או "לבשה אותו רוח ה'" או "נחה עליו רוח ה'" או "היה עמו ה'" וכיוצא באלה השמות. וזאת היא מדרגת שופטי ישראל כולם, אשר נאמר בהם על הכלל "וכי הקים ה' להם שופטים", "והיה ה' עם השופט והושיעו". וזו גם כן מדרגת יועצי ישראל החשובים כולם, והתבאר זה בקצת השופטים והמלכים... ונאמר "ותצלח רוח אלוקים על שאול בשמעו את הדברים" וכן נאמר בעמשי (דברי הימים א' י"ב) כאשר הגיעהו רוח הקודש לעזור את דוד "ורוח לבשה את עמשי". ודע שכמו זה הכוח לא נבדל ממשה רבנו (=לא היה זה נמנע ממשה רבנו...) ולזה התעורר להרוג את המצרי ולמנוע הרשע משני הנצים ומחוזק זה הכוח בו, עד שאחרי פחדו וברחו והגיעו למדין והוא גר, ירא, כאשר ראה מאומה מן העול (=עול כלשהו) לא משל בעצמו מהסירו, ולא יכול לסובלו כמו שאמר (שמות ב') "ויקם משה ויושיען".

1.

לדברי הרמב"ן הראשונים עד ("אדם מהם אחריו") אינם עניין לשאלתנו.

איזה קושי אחר רצה הרמב"ן לתרץ בדבריו אלה?

2.

מה ההבדל בין שלוש התשובות הניתנות ברמב"ן לשאלתנו.

(1) "והנה משה חשב" (2) "ויש אומרים" (3) "ודעתי".

(לדעה 1 השווה גם דברי בעל העיקרים בגיליון חוקת תש"ו!)

3.

לפי איזו משלוש הדעות האלה, דומה מעשה משה כאן למעשה אליהו בהר הכרמל?

קרא מלכים א' פרק י"ח כולו.

4.

השווה דעת הרמב"ן על מעשה משה כאן לדעת תנא דבי אליהו על מעשה משה אחרי חטא העגל (גיליון כי תשא תשי"ד).

במה נועזים דברי התנא דבי אליהו יותר מדברי הרמב"ן כאן?

5.

במה דומה עניין בני גד ובני ראובן למקומנו?

6.

הסבר דברי הרמב"ן "ופעם יעשה להיפך", ותן דוגמא לכך ממקום אחר בתורה!

7.

השווה דברי הרמב"ן המסומנים בקו לדבריו בבראשית מ"ב ל"ד:

ד"ה ואת הארץ תסחרו: שינו לו בדבר מפני השלום כדי שישמע אליהם לשלח אתם בנימין, כי ברצונם מיד היו חוזרים, לולי שאמר "לא ילך בני עמכם". וכן אמרו לו: אחיכם האחד הניחו אתי, ולא הגידו לו מאסרם ולא מאסר שמעון.
וייתכן שאמר להם יוסף "ואת הארץ תסחרו", ולא סיפרו הכתוב, וטעמו שתביאו סחורה כרצונכם לקנות התבואה, ולא אקח מכס סחורתכם, כי איטיב לכם תחת בושתכם.
וכן "שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו" (להלן מג ז), התנצלות לאביהם. או כאשר אמרו לו "כולנו בני איש אחד נחנו", אמר להם לא כי באמת ערוות הארץ באתם לראות, והגידו לי אם אביכם חי, ואם יש לכם עוד אח, כי אחקור עליכם ואדע מה אתם. ואז ענו "שנים עשר אחים אנחנו בני איש אחד", והוא בארץ כנען היום, כי עודנו חי, והקטן עמו והאחד איננו. והוא מה שאמר יהודה (להלן מד יט) "אדוני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח". וכן במקומות רבים יקצר במעשה או בסיפור, כאשר הזכרתי (לעיל כד כב, לא ז).

וכן בראשית ל"א ז':

ד"ה ואביכן התל בי: זה היה אמת, ואם לא סיפרוֹ הכתוב מתחלה, וכן אמר לו "ותחלף את משכורתי עשרת מונים" (להלן פסוק מא), וכזה במקומות רבים בתורה. ובפרשה הזאת למעלה לא סיפר שנתנה לאה את הדודאים לרחל.

מהי שיטת הרמב"ן בכל המקומות האלה?

8.

האם פירושו של ה"יש אומרים" ברמב"ן לפסוק ד' בפרקנו דומה לפירוש רש"י שם או לא?

רש"י:

ויפול על פניו: (תנחומא) מפני המחלוקת, שכבר זה בידם סרחון רביעי: חטאו בעגל (שמות לב) - "ויחל משה", במתאוננים (במדבר יא) - "ויתפלל משה", במרגלים (שם יד) "ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים", במחלוקתו של קרח - נתרשלו ידיו. משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם ושתים ושלוש. כשסרח רביעית - נתרשלו ידי האוהב ההוא. אמר: עד מתי אטריח על המלך, שמא לא יקבל עוד ממני.

9.

לאיזו משלוש דעותיו של הרמב"ן מסכים הרמב"ם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר