גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
פרשת ויגש
שנת תשכ"ה

התוודעות יוסף לאחיו

בראשית פרק מה

בגיליון של מקץ תש"ז, שאלה א, עסקנו בתכניתו הכללית של יוסף להעמיד את אחיו בניסיון, לתת להם אפשרות לחזור בתשובה (באותה הוראה של תשובה גמורה כפי שהיא מוגדרת בגמרא, ועיין עלון הדרכה שם) ולהוכיח תשובתם זו במעשה. ורק לאחר שהראו שתשובתם גמורה, בהיות יהודה מוכן למסור נפשו על אחיו בן רחל – רק אז מתוודע יוסף אל אחיו.

בגיליוננו הפעם עסקנו בעיקר בדבריו בהתוודעותו.

המסתכל בעיון בדבריו יראה כיצד כל מגמתו לחסוך מאחיו בושה ולמעט את צערם. בגיליון ויגש תשי"ד עמדנו על שימושו בפעלים "מכר" – "שלח". הזכרתו את עובדת המכירה "אשר מכרתם אותי" באה לשם קביעת זהותו. אך מיד לאח"כ פותח הוא בדברי פיוס. הפעל "מכר" מופיע שוב אך הפעם רק כמשקף תודעת האחים. ומיד נעלם פעל זה, נמחה, בפני הפעל השני "שלח". לא מכירה היתה זו אלא שליחות. כאן מועמדים זה מול זה המעשה כפי שהוא למראית עין והמעשה בהבנת המכין את אשר התרחש. הרואה לעינים – רואה מכירה. המבין בעיני לבו – רואה שליחות.

בפסוק ז' נפגשים אנו פעמיים בלמ"ד התכלית: "לשום", "להחיות". הראשון: תכלית מינימום – שמירה מפני כליון ברעב. השני: תכלית גדולה ונשגבה לעתיד גדול וליעוד.

ואולי עתה בפסוק ח' מתרומם הנאום לשיא. קליפה אחר קליפה נקלפת, כל הנתפש בחושים נושר, התוך הפנימי הכמוס המסתתר מתחת לקליפות מתגלה.

בפסוק ח' אין מועמדים שני הנשואים "מכר" – "שלח" זה מול זה, אלא שני הנושאים: "אתם" – "האלוקים".

וכאן יעבור המורה אל שאלה א בגיליוננו, אל דברי הרמב"ם. לשם הבהרת דבריו ובייחוד כעזרה לשאלה א2, נביא בזה את דברי מפרשו של "המורה" – את דברי האפודי.

האפודי, (בפירושו למורה נבוכים):

בכאן צריך עיון, שהרי הרב אמר למעלה: ותלה ענין יוסף במדה שהוא בבחירה, באומרו "לא אתם שלחתם אותי" ובכאן מנה ענין יוסף במה שהוא במקרה.

התירוץ בזה, כי מה שאמר למעלה "לא אתם שלחתם", ר"ל שאמר "וישלחני אלוקים לפניכם" ר"ל מה שנשתלחתי ראשונה מכם למצרים הוא היה במקרה, ואעפ"כ תלה הפועל בשם יתעלה, וירצה בזה, כי כבר גזר השם שישראל יעבדו המצרים ד' מאות שנה, ואם כן – מה שירד יוסף מצרימה ראשונה על שאר אחיו הוא "במקרה", וזהו עומק דעת הרב וכן תירץ האבן כספי לדברי הרב.

האפודי רומז כאן לדברי אבן כספי בפירושו למורה בשם "משכיות כסף". אך גם בפירושו לתורה רמז לכך בקיצור.

אבן כספי משנה כסף:

ד"ה וישלחני אלוקים לפניכם ואחר זה "לא אתם שלחתם אותי הנה": זכור לטוב אותו צדיק רבנו משה (=הרמב"ם), כי עשה משני אלה הפסוקים שתי חלוקות, ובאור זה כתוב במקום אחר, ואתה הבן זה אם תוכל.

וכן גם אבן כספי טירת כסף, והוא "ספר הסוד":

אמנם אמרו "וישלחני אלוקים לפניכם" הנה זכרו המורה במין אחד וזכר במין אחר "לא אתם שלחתם אותי הנה", וכבר התניתי לך שלא אשנה דברי הקודמים (=לא אחזור על מה שכתוב בספרי אלה שקדמו לי), אבל רמזתי לך על זה להפלגתו ולהיות הבנתו נעלמת מרבים. ודע כי ההבדל בין שני אלה המאמרים מצד מלת "לפניכם", כי זה כטעם (בראשית מ"ו) "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף" – יבין זה מי שיוכל.

ואשר לשאלה א6 נראים יותר מכל הנאמר בו דברי הרלב"ג, (והוא בהתאם לדברינו בראש עלון ההדרכה הזה):         

והנה אמר זה לפייס לב אחיו שלא יבושו ממנה ושלא ידאגו על מה שגמלוהו מהרע.