גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ל"נקמתו" של יוסף

ב.

לעלילת "מרגלים אתם" (1)

ג.

לעלילת "מרגלים אתם" (2)

ד.

"הוא אשר דיברתי"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת מקץ
שנת תש"ז

דברי יוסף לאחיו

בראשית פרק מב, פסוקים ט - יד

לפרק זה עיין גם גיליון מקץ תש"ו, העוסק בעיקר בפסוקיו הראשונים!

א.  ל"נקמתו" של יוסף

אברבנאל, שואל:

למה התנכר יוסף לאחיו ודיבר אתם קשות, והלוא היה זה לו עוון פלילי, בהיותו נוקם ונוטר כנחש, והם – אם חשבו עליו רעה, אלוקים חשבה לטובה (נ' פסוק כ'), ומה לו להינקם אחרי עשרים שנה?

ועיין תשובת הרמב"ן, לשאלה זו, פסוק ט':

ד"ה ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם: עליהם, וידע שנתקיימו, שהרי השתחוו לו, לשון רש"י.
ולפי דעתי שהדבר בהיפך, כי יאמר הכתוב כי בראות יוסף את אחיו משתחוים לו, זכר כל החלומות אשר חלם להם, וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת, כי יודע בפתרונם, כי כל אחיו ישתחוו לו בתחילה מן החלום הראשון, והנה אנחנו מאלמים אלומים, כי "אנחנו" ירמוז לכל אחיו אחד עשר, ופעם שנית ישתחוו לו השמש והירח ואחד עשר כוכבים מן החלום השני, וכיון שלא ראה בנימין עמהם חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם, כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו, לקיים החלום הראשון תחילה.
ועל כן לא רצה להגיד להם "אני יוסף אחיכם", ולאמר מהרו ועלו אל אבי, וישלח העגלות, כאשר עשה עמהם בפעם השניה, כי היה אביו בא מיד בלא ספק. ואחרי שנתקיים החלום הראשון, הגיד להם לקיים החלום השני. ולולי כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון ועליו, ואף אם היה רצונו לצער את אחיו קצת, איך לא יחמול על שיבת אביו, אבל את הכל עשה יפה בעתו לקיים החלומות, כי ידע שיתקיימו באמת.
גם העניין השני שעשה להם בגביע, לא שתהיה כוונתו לצערם, אבל חשד אולי יש להם שנאה בבנימין שיקנאו אותו באהבת אביהם כקנאתם בו, או שמא הרגיש בנימין שהיה ידם ביוסף ונולדה ביניהם קטטה ושנאה, ועל כן לא רצה שילך עמהם בנימין, אולי ישלחו בו ידם עד בודקו אותם באהבתו.
ולזה נתכוונו בו רבותינו בבראשית רבה (צ"ג ט') אמר רבי חייא בר' אבא: כל הדברים שאתה קורא שדיבר יהודה בפני אחיו עד שאתה מגיע "ולא יכול יוסף להתאפק" היה בו פיוס ליוסף, פיוס לאחיו, פיוס לבנימין. פיוס ליוסף, ראה היאך נותן נפשו על בניה של רחל וכו'. וכן אני אומר שכל העניינים האלה היו ביוסף מחכמתו בפתרון החלומות, כי יש לתמוה אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים, והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו היה מהלך שנה, היה ראוי להודיעו לכבוד אביו, ויקר פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון. אבל היה רואה כי השתחויית אחיו לו וגם אביו וכל זרעו אתו, אי אפשר להיות בארצם, והיה מקוה להיותו שם במצרים בראותו הצלחתו הגדולה שם, וכל שכן אחרי ששמע חלום פרעה שנתברר לו כי יבואו כולם שמה ויתקיימו כל חלומותיו.

(שים לב: חלק את דברי רמב"ן אלה לפסקאות ותיווכח, כי שתי תשובות שונות כלולות בדבריו!).

בעל עקדת יצחק, מתקיף את דברי הרמב"ן הנ"ל:

ותמהני ממה שכתב הרמב"ן, והעושה החלומות יביא פתרונם; גם שתראה סכלות עצומה שישתדל אדם לקיים חלומותיו, שהרי הם דברים שיעשו שלא מדעת הבעלים.

1.

כיצד עונה הרמב"ן לשאלה הנ"ל?

2.

התוכל להביא סיוע מדברי הכתוב לדעת הרמב"ן, שלא היתה כוונת יוסף לצער את אחיו ולנקום נקמתו מהם?

3.

מהן השאלות הכלליות המתעוררות בקריאת פרשתנו, שגם אותן רוצה הרמב"ן לתרץ בדבריו הנ"ל?

4.

מהי טענת בעל העקדה נגד דברי הרמב"ן, ומה עוד אפשר לטעון נגדם?

5.

התוכל לענות לשאלת האברבנאל דלעיל בתשובה אחרת מאשר זו של הרמב"ן?

 

עיין גם ספורנו, פסוק ח':

ד"ה ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם: זכר להם את החלומות, שבחלום האלומות היו כולם משתחוים, ושאלומתו קמה וגם ניצבה, שלא נפלה אחר שקמה. ולכן רצה שיבואו כולם ויבשרם ויתקיים בו עניין "וגם ניצבה".

 

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר