גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
פרשת אמור
שנת תשט"ז

ספירת העומר וחג השבועות

ויקרא פרק כג, פסוקים א - כב

גיליון זה עוסק באחד מהמועדים אשר בסדר המועדים שבפרשתנו. יקרא המורה עם תלמידיו בתחילה את כל פרק כ"ג ויעמוד על פרטי המבנה.

לשאלת השבת ומקומה בסדר המועדים וכן לשאלת הפסוק שהוא מעין כותרת החוזר פעמיים (ב, ד.) - לכל זה עיין גיליון אמור תשי"ד.

כן ראוי למורה להשוות את פרקנו ללוח המועדים בפרשת פנחס (במדבר כ"ח, טז-כט, לט) ולעמוד על הבדלי הדברים.

שאלה א למבנה סדר המועדים אצלנו חשיבותה גדולה להבנת מקומו של חג השבועות ולהבנת טעמו.

על התלמיד למצוא בעצמו - מבלי שיוגד לו ע"י המורה - שפסוק המבוא "וידבר ה' אל משה לאמור" חוזר ב-ט, כג.; כו, לב. אך נעדר לפני חג השבועות שפסוקיו כולם נבלעים בפסוקי ספירת העומר. כן עליהם למצוא שפסוקי סיום "אני ה' אלוקיכם" מופיעים פעמיים ( כב, מג) ושתי תופעות אלה יש להסביר טעמן ויש להוציא מסקנות מהן, על מבנה הפרק כולו ועל חשיבותו וערכו העצמי של כל מועד.

גם בשאלה א2 גם בשאלת ב-1 גם בשאלה ג, אנו מעוררים את התלמיד בראש וראשונה לראות את השאלות ורק אח"כ ישתדל להבין גם את התשובות. הרי הקורא השטחי עלול לקרוא את פרקנו ולחזור ולקוראו מבלי שיעמוד על השאלה העיקרית, שיפה ניסחה ר' יצחק עראמה, בעל עקדת יצחק:

והנה יש בכאן שאלה חזקה מאד והיא: למה לא פירשה התורה כי היום הזה שהוא חג השבועות נזכור ונעשה אותו לזכר מתן התורה האלוקית וקבלתה, כמו שיחויב ממה שהוחזק בידנו ממנהגנו ומנהג אבותינו בתיקוני תפילותינו ("את יום חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו") וקריאת פרשיותינו (שקורין בתורה בשמות יט, כ. ומפטירין ביחזקאל פרק א) על דרך שפירשה התורה בחג המצות (שמות יג, יד-יז; כג, טו) ובחג הסוכות (ויקרא כג, מג)?

את הזהות בין חג השבועות ובין זמן מתן תורתנו רוצה ר' דוד הופמן להוכיח מתוך המסופר בדברי הימים-ב טו, י,יב,טו. בהנחה שהיום בו באו כל ישראל בברית ו"נשבעו לה'" היה ביום הששי לחודש השלישי, ולדעתו היה במעמד זה מעין חזרה סמלית על מעמד הר-סיני.

ראוי ללומדים גם לעסוק בשאלה של העדר כל פעולות סמליות ביום זה אשר מתפקידן להזכיר את תכנו של החג (דוגמת הפעולות הסמליות של אכילת מצה וישיבה בסוכה במועדים אחרים). ויפה ענה עליה ר' דוד הופמן לשאלה זו בפירושו לויקרא (בתרגום העברי כרך ב עמ' קס"ה):

לא הותקן לחג השבועות כל טקס סמלי, להזכיר את חזיונות הר-סיני. ויש טעם לדבר: חזיון סיני אינו עשוי להתגשם בסמל גשמי. בני ישראל ישימו על ליבם: "כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ה' אליכם בחורב מתוך האש", (דברים ד,טו). כדי שלא יכשלו בהבלי שוא לעשות להם דמות לאלוקים, אלא יזכרו את המראות הגדולות. ויחוגו ביום מתן תורה גם את סיום הקציר, למען יודו לה' בהביאם את הביכורים אל המקדש, ויכירו כי ה' הוא האדון השליט על הכל, אשר לו יעבדו ואל מצוותיו ישמעו, ובזה יחזרו וישנו על הבטחתם שניתנה בסיני: "נעשה ונשמע" (שמות כ"ד, ז).

רצוי שיטפל המורה רק בסוף שיעורו - ובעיקרו של השיעור - בשאלה ב-2. נוכח כל מיני ניסיונות בזמננו לעשות הטפל עיקר, את האמצעי - מטרה, יש להבליט את אופיים של ערכים כחרות, מדינה, ארץ, חקלאות, קציר - כאמצעים בלבד לעומת התורה שהיא התכלית. וכן יש להראות עד כמה נעלים דברי בעל ספר החינוך (בשאלה ב) על דברי אלה החושבים שבהפיכת חג מתן תורה לחג הקציר יש מן "ההתקדמות".

הרוצים להבליט את אופיו "הטבעי" של החג ולראותו כחג קציר דוגמת חגי קציר של אומות העולם מימי האלילות ועד ימינו - ולטשטש ולהשכיח דמותו של "זמן מתן תורתנו", אינם אלא כמחזירי עולם חסד יבנה - לתוהו ובוהו שלפני בריאתו, אינם אלא משליטי טבע וחומר ויצר מעל לתורה, ולרוח, ולריסון. מה עלוב ונקלה זה המראה, שדור אחרון של עם הספר יראה משאת נפשו ביום חגו, בקמח ולא בתורה!