גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ועשו ארון" - לשון רבים

ב.

בדי הארון "לא יסורו ממנו"

פרשת תרומה
שנת תשי"ב

הארון

שמות פרק כה, פסוקים י - טז

בטעם המשכן כולו, עיין גיליון תרומה תשי"א.

א.  "ועשו ארון" - לשון רבים

פסוק י'

"וְעָשׂוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים"

שמות רבה ל"ד:

מפני מה בכל הכלים כתיב "ועשית" ובארון כתיב "ועשו ארון"? א"ר יהודה בר שלום: אמר להם הקב"ה: יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שיזכו כולם לתורה.

רמב"ן:

ד"ה ועשו ארון: יחזור אל בני ישראל הנזכרים למעלה, ואחרי כן וצפית אותו (פסוק י"א), ויצקת לו (פסוק י"ב), וכולן בלשון יחיד, כי משה כנגד כל ישראל (מכילתא יתרו א'). ויתכן שירמוז שיהיו כל ישראל משתתפין בעשיית הארון בעבור שהוא קדוש משכני עליון, ושיזכו כולם לתורה. וכן אמרו במדרש רבה (שמות ל"ד ב') מפני מה בכל הכלים כתוב ועשית, ובארון כתיב ועשו ארון, א"ר יהודה בר' שלום אמר הקב"ה יבאו הכל ויתעסקו בארון שיזכו לתורה. והעסק, שיתנדב כל אחד כלי זהב אחד לארון, או יעזור לבצלאל עזר מעט, או שיכוונו לדבר.

אור החיים:

טעם שבארון שינה ה' את דברו הטוב, שבכל הכלים אמר "ועשית שולחן", "ועשית מנורה". אולי שרמזו, שאין גופה של תורה יכול להתקיים אלא בכללות כל ישראל ואין מציאות (אחת) בעולם יכול עשות כל עיקרי התורה. כגון: אם הוא כהן, הרי אינו יכול לקיים נתינת כ"ד מתנות כהונה ופדיון בכור וכו', ואם הוא ישראל, הרי אינו יכול לקיים מצוות עשה שבקרבנות, וכן לוי; ובכללות כל ישראל יקיימו כללות עיקרי התורה, לזה אמר "ועשו ארון" לשון רבים...

ועיין דבריו לשמות ל"ט ל"ב ד"ה ויעשו בני ישראל, בגיליון ויקהל-פקודי תש"ט ג'!

קאסוטו, פירוש על ספר שמות עמוד 228:

מצוות עשיית הארון פותחת במילת "ועשו" ולא במילת "ועשית" הרגילה להלן, כדי להתקשר אל המלה "ועשו" שבפסוק ח': ועשו לי בני ישראל מקדש בדרך זו: ועשו, ראשית כל, ארון.

1.

מה ההבדל בין המפרשים השונים הנ"ל בישוב התמיהה הסגנונית? שים לב בייחוד להבדל שבין דברי המדרש לבין דברי אור החיים!

2.

בעקבות מי ממפרשינו הלך קאסוטו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר