גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כוללת לפרשה כולה

ב.

מהות הקרבן

ג.

"אשר אועד לכם..."

ד.

"ושכנתי בתוך בני ישראל"

פרשת תצוה
שנת תש"ה

קרבן התמיד

שמות פרק כט, פסוקים לח - מו

לטעם מצוות התמיד, עיין גם גיליון תצוה תש"ד.

א.  שאלה כוללת לפרשה כולה

אברבנאל, מקדים לפרוש כלי המשכן ובגדי הכהונה שאלה:

ראוי כפי העיון הטוב לבאר ראשונה, אם יש רמז ונמשל במשכן וכליו לפרטיהם או אם ציוה בו יתברך לכבוד הבית בלבד בלי שום כוונה אחרת?

מורה נבוכים, ג' כ"ו:

כמו שחלקו אנשי העיון מבעלי התורה, אם מעשיו יתעלה נמשכים אחר חכמה או אחר הרצון לבד, לא לבקשת תכלית כלל, כן חלקו זאת המחלוקת בעצמה במה שנתן לנו מן המצוות: שיש מי שלא יבקש לזה סיבה כלל, ויאמר שהתורות כולם נמשכות אחר הרצון לבד, ויש מי שיאמר שכל מצוה ואזהרה מהן נמשכת אחר החכמה ומכוון בה – תכלית אחת; ושהמצוות כולן יש להן סיבה ומפני התועלת ציוה בהם, והיות לכולם עילה (= טעם), אלא שאנחנו נסכל (= לא נבין) עילת קצתם ולא נדע אופני החכמה בהן. וזו דעתנו כולנו ההמון והסגולות (=המון ישראל הפשוט והמעמיקים בחכמה), וכתובי התורה מבוארים בזה: "חוקים ומשפטים צדיקים", "משפטי ה' אמת צדקו יחדו" – ואלה שנקראים חוקים כשעטנז ובשר בחלב ושעיר המשתלח, ואשר כתבו עליהם חכמים ז"ל: "דברים שחקקתי לך אין לך רשות להרהר בהם..." לא יאמין המון החכמים שהם עניינים שאין להם סיבה כלל... אבל יאמין המון החכמים שיש להם עילה, רצוני לומר תכלית מועילה על כל פנים אלא שנעלמה ממנו, אם לקיצור דעתנו או לחסרון חכמתנו. (אפודי: לקיצור דעתנו – שאי אפשר שיגיע שכלו אליו או לחסרון לימוד החכמה ששכלו היה מגיע לעניין אם למד)
כל המצוות אם כן יש להן סיבה, רצוני לומר כי למצווה או לאזהרה יש תכלית מועילה, מהן מה שהתבאר לנו צד התועלת בהן, כאזהרה מן הרציחה ומן הגניבה, ומהן מה שלא התבארה תועלתם כמו שהתבאר בנזכרים כאיסור הערלה וכלאי הכרם, והם אשר תועלתם מבוארת ייקראו אצל ההמון "משפטים", ואלו שאין תועלתם מבוארת ייקראו... "חוקים". ויאמרו (חז"ל) תמיד "כי לא דבר ריק הוא מכם" ואם ריק הוא – מכם! רוצה לומר שאין נתינת אלו המצוות דבר ריק, שאין לו תכלית מועילה לו, ואם יראה בדבר אחד מהמצוות שעניינו כן (כלומר שאין לו תכלית) – החסרון הוא מהשגתכם...
המצווה בהקרבת הקרבן יש בה תועלת גדולה, כמו שאני עתיד לבאר, אבל היות הקרבן האחד כבש והאחד איל, והיות מספרם מספר מיוחד, זה אי אפשר לתת לו עלה כלל. וכל מי שמטריד עצמו לתת סיבה לדבר מאלו החלקים הוא בעיני משתגע שיגעון ארוך... ומי שידמה, שאלה יש להם סיבה, הוא רחוק מן האמת, כמי שידמה, שהמצווה כולה היא ללא תועלת. ודע, שהחכמה חייבה – ואם תרצה אמור, שהצורך מביא – להיות שם חלקים שאין להם סיבה... ואם תאמר: למה היה כבש ולא היה איל? השאלה היא בעצמה הייתה מתחייבת אילו נאמר איל במקום כבש, שאי אפשר מבלתי מין אחד. וכן למה היו שבעה כבשים ולא היו שמונה, כן היו שואלים, אם היו שמונה או עשרה או עשרים, שאי אפשר מבלי מספר בהכרח... ודע זה העניין והבינהו!

אברבנאל:

ואמנם היו התמידין שבח ותודה לאל יתברך, לפי שהטובה שבמידות האדם היותו מכיר טובה לאשר היטיב עמו... והנה ישראל קיבלו ממנו יתברך שנים חסדים גדולים: האחד יותר גדול במעלה להיותו שלמות נפשי שזכו אליו במעמד הר סיני, השני היה גופני ביציאת מצרים. וכדי שנודה על שני החסדים ציוה שיקריבו שני כבשים, את האחד בבוקר כנגד מתן תורה, שהיה בבוקר שנאמר (שמות י"ט) "ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר", ואת השני כנגד יציאת מצרים, לזכר הפסח שנאמר (שמות י"ב) "ושחטו אותו... בין הערביים". כי לקח אותם הלשונות עצמם שנאמרו בסיפור החסדים. ולפי שנתן להם את המן עמר עשירית האיפה, ציוה שיביאו מנחת תודה עשירית האיפה. ולפי שביציאת מצרים ובמתן תורה קיבלו כבוד גדול ומעלה על כל האומות וכן קיבלו שמחה רבה, ציוה שתהיה מנחתם בלולה בשמן שהוא מורה על הכבוד ונאמר "טוב שם משמן טוב"... וכן ציוה שינסך עליהם יין לזכרון שמחתה, כי ה"יין ישמח לבב אנוש" (תהילים ק"ד)...
גם ראיתי בדברי חכם אחד מחכמי הדור דרך אחר: אנחנו מחויבים בכל יום לתת שבח והודיה לבורא על שני דברים שעושה עמנו בכל יום. האחד הוא החיות שמחיה אותנו בכל יום בוקר וערב, וכמו שתיקנו בתפילת "אלהי נשמה..." והשני הפרנסה שמפרנס וזן אותנו ואת טפנו כמו שאמר (תהלים קמ"ה) "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן  להם את אוכלם בעתו". והיה מן הראוי שעמו וחסידיו יהללוהו על זה בכל יום. ולכך ציוה בתמידין שיהיה כבש אחד בבוקר, להודות לה' שיעיר את האדם בבקר להחיותו, ושני בין הערבים, מפני נשמתו שהיא בידו נפקדת בלילה, כאלו הכבש הוא במקום המקריב עצמו, דהוא מורה שגופו וכל כוחותיו מזומנים לעבודת יוצרו... ואמנם מנחתו ונסכו להודות לפניו על הפרנסה... ולפי שמיטב המזון האנושי הוא בבשר ובלחם, בשמן וביין, ציוה להביא הכבשים במנחה מן החיטים, ומן השמן ונסכו מן היין, להודות לפניו על תבואת גורן ועל תבואת יקב ועל הבעלי חי הביתיים...

1.

מה היא תשובת הרמב"ם לשאלת האברבנאל בטעם פרטי המצוות?

2.

מה ההבדל העקרוני בין דעת הרמב"ם לשני פירושי האברבנאל בטעם התמיד?

3.

מה ההבדל העקרוני בין שני הפירושים המובאים באברבנאל בטעם מצות התמיד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר