גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מילוי ידים - מהו?

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

בטעם מצוות קרבן התמיד

ד.

שאלות דקדוק

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת תצוה
שנת תש"ד

הכהנים

שמות פרק כח, מ - פרק כט, מו

א.  מילוי ידים - מהו?

פסוק מ"א

"וּמִלֵּאתָ אֶת יָדָם"

רש"י:

ד"ה ומלאת את ידם: כל מילוי ידים לשון חינוך הוא, כשהוא נכנס לדבר להיות מוחזק בו מאותו יום והלאה הוא ובלשון לע"ז כשממנין אדם על פקודת דבר נותן השליט בידו בית יד של עור שקורין גוואנט"ו (האנדשוה) ועל ידו הוא מחזיקו בדבר וקורין לאותו מסירה ווירסטי"ר, והוא מילוי ידים.

 רמב"ן:

ד"ה ומשחת אותם ומלאת את ידם: (אחרי הביאו דברי רש"י) ולא הבינותי בדבריו איך יבוא לשון מילוי ידים לחנוכת כל דבר. ומה שאמר הרב כי בלשון לעז כשממנין אדם על פקודת דבר נותן השליט בית יד של עור שקורין גונ"ט, ועל אותו בית יד הוא מחזיקו בדבר והוא מילוי ידים, לא ידעתי אם ירצה הרב לומר שעל שם הבית יד יקרא החינוך מילוי ידים, ויביא ראיה מן המנהג, ודע כי הענין ההוא יצא להם מן התורה שהוא אצלם קנין החליפין של בועז, וכך מתורגם להם שלף איש נעלו (רות ד' ז'), ששולף הגנ"ט שלו, והם אומרים שהגואל נתן לבועז, וזה מנהגם הוזכר בספרי חכמיהם. והנה דיברנו בדברי הבאי.
והנכון בלשון מילוי ידים בתורה שהוא לשון שלמות, כלשון כי מלאו ימי (בראשית כ"ט כ"א), ובמלאת הימים האלה (אסתר א' ה'), עד יום מלאת (ויקרא ח' ל"ג), בהשלימם, וכן בכסף מלא (בראשית כ"ג ט'), מחיר שלם. והטעם, כי הזר אשר לא תשיג ידו בטהרתו להקריב קרבן או לעבוד עבודת המלכות הנה ידו חסרה בעבודה ההיא, וכאשר יכשר לעשות כן הנה ידו שלמה, ראויה לכל העבודות והמלאכות. וכן מלאו ידכם היום (להלן ל"ב כ"ט), כי עתה ידיכם מלאה בכל עבודת השם, כי איש בבנו ובאחיו עבדתם אותו. או שירמוז להם כי בזכות זה יהיו נבחרים לעבוד עבודת ה' במשכן, כמו שאמר בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי (דברים י' ח').
ודוד המלך אמר לישראל בנדבת הבית ברצותי בבית אלהי יש לי סגולה זהב וכסף נתתי לבית אלהי, ואמר להם ומי מתנדב למלאת ידו היום לה' (דברי הימים א' כ"ט ה'), כי בהתנדבם לבנין הבית תהיה ידם שלמה בכל הקרבנות ובכל העבודות, כי אין עבודת ישראל להקב"ה שלמה אלא בבית המקדש. וכן איל המלואים בפרשה הזאת (להלן כ"ט כ"ב) שמילוי הכהנים בו, כי חטאת והעולה לכפר, וזה למלאת ידו בהקרבה.
ומצאתי בתרגום הירושלמי שתרגם איל המלואים דאשלמותא (כ"ה בתרגום יונתן ויקרא ח' כ"ב), וכן תרגם בכולם לשון שלמות. אבל אונקלוס רדף הענין ולא הקפיד בלשון, כמנהגו במקומות רבים
ויש מפרשים (הרד"ק בספר השרשים שרש מלא) ומלאת את ידם, שימלא ידם מן הקרבנות, וכן החפץ ימלא את ידו (מלכים א' י"ג ל"ג), שיקריב מהן כרצונו מלא ידיו. והנכון מה שפירשתי. ופירוש החפץ ימלא את ידו ויהי כהני במות (שם), שיביא מילואים לו בקרבן כאשר בדא מלבו לחנכו, ואחרי כן יהיה כהן לבמות, כי בדומה לדרכי התורה יעשו.

1.

לדעת שניהם משתמשת התורה כאן בביטוי מושאל. ואולם, מה ההבדל בין שניהם בפירוש ביטוי זה?

2.

מהן טענות הרמב"ן נגד רש"י?

3.

כיצד אפשר להסיר מעל רש"י את תלונות הרמב"ן?

4.

שד"ל, פרק כ"ט פסוק ט':

ד"ה ומלאת יד אהרן: נראה עיקר המליצה הזאת, כי הבא לכהן היה בא לפני האל בידים מלאות מנחה, כענין החנופה וכיוצא בזה, ומי ומתנדב למלאות ידו היום לה' (דברי הימים א' כ"ט ה') וכן כאן ושמת הכל על כפי אהרן. וצריך עיון.

במה שונה שד"ל בפירושו משניהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר