גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה פרשת עקב ופרקנו

ב.

"שמלתך..."

ג.

השוואת פסוקים

ד.

"וזכרת"

ה.

הנסיון

פרשת עקב
שנת תש"ה

תכלית ההליכה במדבר

דברים פרק ח

הערה: גיליון זה הוא השלמה והמשך של גיליון עקב תש"ד, שעסק בחלק הראשון של פרקנו בייחוד בפסוק ב' ובפסוק י' (ברכת המזון), עיין שם!

א.  למבנה פרשת עקב ופרקנו

1.

לדעת ר' דוד הופמן, מתחלקת פרשת עקב לשני חלקים ראשיים:

A: פרק ז' פסוק י"בפרק ח' פסוק כ';

B: פרק ט' פסוק א'פרק י"א פסוק כ"ה;

הראה בנימוקים פנימיים וחיצוניים שחלק A מהווה יחידה אחת.

2.

לדעת ר' דוד הופמן, מתחלק חלק A שוב לחמש יחידות קטנות. אלו הן? הסבר את חלוקתך.

3.

רמב"ן, פסוק א':

ד"ה וטעם כל המצווה: לומר אף על פי שהזהרתי אתכם במשפטים, גם כל המצוות תשמרון לעשות, כי בעשיית כולן תחיון ורביתם בפרי בטן ופרי בהמה ופרי האדמה, ככל הנזכר למעלה.

מה הקשר בין פרקנו (ח') לפרק הקודם (ז' פסוקים י"ב-כ"ו), לפי דעת הרמב"ן?

(ועיין גם רמב"ן, פרק ז' פסוק י"ב:

ד"ה וטעם עקב: ...והזכיר את המשפטים האלה - להזהיר מאוד במשפטים, כי לא יהיה עם רב כולו נזהר במצוות כולן שלא יחטאו בהן כלל, רק במשפטים יעמידו התורה, כמו שנאמר בהן (כ"א כ"א " וכל ישראל ישמעו וייראו". ועוד כי רבים ירחמו מלסקול האיש ולשרוף אותו אחרי שנעשית העבירה, כמו שנאמר (י"ט י"ג) "לא תחוס עינך". ועוד שייראו מן התקיפים ומן המטעים, כמו שאמר (א' י"ז) "לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא", ואמר בנביא השקר (י"ח כ"ב) "לא תגור ממנו". והזכיר כל אלה במסית (י"ג ט') "לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמול ולא תכסה עליו". ויזהיר, "לא תשמע אליו" מפני הטעאתו, "ולא תחוס עינך" מפני הרחמנות שירחמו רכי הלבב על הנידונים, "ולא תכסה", שלא תשתוק בעבור תוקפו ויראת בני משפחתו).

4.

חזקוני:

כל המצוה – על "לא תחמוד כסף וזהב עליהם" קאי. אלא מאי? "וזכרת את כל הדרך"! אם יאמר לך יצטרך לחמוד כסף וזהב שעליהם, בְּטח ביוצרך, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך, ולא הוצרכת לכסף וזהב!

מה בין דעת הרמב"ן לדעת החזקוני על אופן קישור הפרקים?

5.

ראב"ע, פסוק א':

ד"ה כל המצוה: הטעם אם רציתם לשמור המצוות למען תחיו, זכרו את הדרך.

מה הקשר בין פסוק א' לפסוק ב' בפרקנו, לפי ראב"ע?

6.

רמב"ן, פסוק ב':

ד"ה וזכרת את כל הדרך: יאמר, כי תוכל לדעת שיש בעשיית המצות טובה שלמה, ולא יהיה צדיק נעזב ומבקש לחם, כי השם מפרנס אותך במדבר במעשה נס גדול בעבור לכתך אחר מצוותיו. וכבר פירשתיו בפרשת המן.

מה הקשר בין בין פסוק א' לפסוק ב' בפרקנו, לפי הרמב"ן?

7.

מהו תפקידו של המאמר המוסגר (פסוקים ט"ו-ט"ז) ולשם מה הוא מפסיק את הקשר שבין פסוק י"ד: "ורם לבבך ושכחת..." ובין פסוק י"ז: "ואמרת בלבבך"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר