גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דיני ההורג בשגגה

ב.

בית דין שהיה עד לרצח

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

הנלמד מן "והוא לא אויב"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת מטות - מסעי
שנת תשי"ב

רוצח בשגגה - ערי מקלט

במדבר פרק לה

דעות שונות בטעם ערי המקלט הובאו בגיליון מטות-מסעי תש"ט שאלה ב'.

וכן ראה לפרק זה גם גיליון תשי"א, בייחוד דברי שד"ל א' 2.

א.  דיני ההורג בשגגה

רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ו':

הלכה א. שלושה הם ההורגים בלא כוונה.
ב. יש ההורג בשגגה והעלמה גמורה וזהו שנאמר בו (שמות כ"א) "ואשר לא צדה..." ודינו שיעלה לערי המקלט וינצל...
ג. ויש הורג ותהיה השגגה קרוב לאונס והוא שיארע במיתת זה מאורע פלא שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם, ודינו שהוא פטור מן הגלות; ואם הרגו גואל הדם – נהרג עליו.
ד. ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לזדון והוא שיהיה בדבר כמו פשיעה או שהיה לו להזהר ולא נזהר ודינו שאינו גולה, מפני שעוונו חמור, אין גלות מכפרת לו ואין ערי המקלט קולטות אותו, שאינן קולטות אלא את המחויב גלות בלבד; לפיכך אם מצאו גואל הדם בכל מקום והורגו – פטור.
...
ו. כיצד? הזורק אבן לרשות הרבים והרג... הרי זה קרוב למזיד ואינו נקלט מפני שזו פשיעות היא, שהרי היה לו לעיין ואחר כך יזרוק...
...
י"ב. מי שהיה דולה את החבית להעלותה לגג ונפסק החבל ונפלה על חברו והרגתהו; או שהיה עולה בסולם ונפל על חברו והרגו – פטור מן הגלות, שזה כמו אנוס הוא, שאין זה דבר הקרוב להיות ברוב העתים, אלא כמו פלא הוא; אבל אם היה משלשל את החבית ונפלה על חברו והרגתהו; היה יורד בסולם ונפל על חברו; היה מעגל במעגלה ונפלה על חברו והרגתהו – גולה... שהרי דרך נפילה מצוי ברוב המקרים להזיק, ודבר קרוב הוא להיות, שהרי טבע הכבד לירד למטה במהרה והואיל ולא זירז עצמו ולא תיקן מעשיו יפה בשעת ירידה - יגלה.

1.

הסבר, למה קיצרה התורה בפרשת משפטים (במקום המוזכר בהלכה ב') בדברה לראשונה על ערי המקלט, והאריכה במקומנו?

2.

מהם סוגי השוגגים הפטורים מישיבה בערי המקלט, ומדוע?

3.

השווה לדברי הרמב"ם גיליון שופטים תש"ד שאלות א', ב'.

לאיזה משלושת סוגי השוגגים שמדבר עליהם הרמב"ם שייכים השוגגים שם?

4.

מהי תכלית הישיבה בערי המקלט היוצאת מן האמור בדינים דלעיל, ואיזו דעה מקובלת אינה מתאימה כלל לדינים הנ"ל?

5.

השוה להלכה י"ב שבדברי הרמב"ם את דברי המשנה מכות ב' משנה א':

אלו הם הגולין: ההורג נפש בשגגה:
היה מעגל במעגילה (רש"י: טחין היו גגותיהם בטיט והגגות לא היו משופעים, אבל את הטיט משפעין מעט, כדי שיזובו המים וטחין אותן בחתיכת עץ עבה וחלקה ובה בית יד ודוחפה לצד השיפוע וחוזר ומושכה אליו וחוזר ודוחפה והטיט מתמרח ומחליק. ובדחיפתו קורהו – "מעגל" ובמשיכתו קורהו – "מושך", ושם העץ – "מעגילה"), ונפלה עליו והרגתהו; היה משלשל בחבית (מן הגג) ונפלה עליו והרגתהו, היה יורד (רש"י: ההורג בסולם, ונפל מן הסולם והרג בגופו את חברו – גולה...) בסולם ונפל עליו והרגהו – הרי זה גולה.
אבל אם היה מושך במעגילה ונפלה עליו והרגתהו; היה דולה בחבית ונפסק החבל ונפלה עליו (החבית) והרגתהו; היה עולה בסולם ונפל עליו והרגהו – הרי זה אינו גולה.
זה הכלל: כל שבדרך ירידתו – גולה, ושלא בדרך ירידתו – אינו גולה.

א. 

מה הוסיף הרמב"ם על דברי המשנה?

ב. 

מאיזה פסוק בפרקנו יוצאים דינים אלה וכלל זה שנאמר בסוף המשנה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר