גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מהות הקרבן

ב.

אל העם כולו ידבר ה'

ג.

בביאור מושג ה"שכינה"

ד.

בטעם החזרה "אני ה' א-לוהיהם"

פרשת תצוה
שנת תש"ז

קרבן התמיד

שמות פרק כט, פסוקים לח - מו

בטעם מצוות התמיד עסק במיוחד גיליון תצוה תש"ה. עיין שם!

א.  מהות הקרבן

רש"י, במדבר פרק כ"ח פסוק ד':

ד"ה את הכבש האחד: אף על פי שכבר נאמר בפרשת ואתה תצוה (שמות כ"ט) "וזה אשר תעשה" וגו', היא היתה אזהרה לימי המילואים, וכאן ציוה לדורות.

אברבנאל, לפרקנו פסוק ל"ח:

חשש הכתוב שלא יאמר אדם: הנה אלוקינו זה הכריע טבענו לחטא, ולכן ציוה במעשה המזבח וקידשו, כאילו טוב לפניו שנחטא ונשוב, ואין הדבר כן. כי הנה הקדוש ברוך הוא לא ציוה בקרבנות אלא אחר מעשה העגל, כשראה את העם כי ברע הוא ומוכן לחטוא. אז נתן לפניהם התרופה לרפא מחלתם בעת הצורך בקרבנות; ומפני זה אחר כך, אחרי שציוה כאן במעשה המזבח ובחירת הכהנים המקריבים עליו ובקדושת המזבח ומשיחתו, אמר "וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים..." להגיד שהתכלית הנכסף במעשה המזבח ועבודת הכהנים אינו לכפרת העוונות – כי מוטב שלא יחטא אדם, ולא יקריב קרבן לכפר עליו, אבל היה תכלית המזבח להקריב בו תמידין בבוקר ובערב, שהם לא היו לכפרת עוונות, כי אם תודה לאלוה יתברך על כל הטובה שהיטיב לעמו...

1.

במהות הקרבן המצוּוה כאן נחלקו רש"י ואברבנאל. מה ביניהם?

2.

מהי התמיהה הגדולה בפרשתנו, שאותה רצה אברבנאל לתרץ?

3.

התוכל להביא סעד מדברי הנביאים לדעתו של אברבנאל, "שלא ציוה הקדוש ברוך הוא בקרבנות אלא אחר מעשה העגל" וכו' וכו'?

4.

מהו הרמז הלשוני בפסוקנו לדעתו זאת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר