גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הקדמה לפרשת כי תצא

ב.

גר, יתום ואלמנה

ג.

"וזכרת כי עבד היית"

ד.

טעם מצוות הנתינה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי תצא
שנת תשי"ב

מצוות הארץ

דברים פרק כד, פסוקים יז - כב

א.  הקדמה לפרשת כי תצא

הפרשה הזאת, יש בה (לפי מנין המצוות של הרמב"ם) שבעים ושתים מצוות (מצוות עשה ומצוות לא תעשה), והיא העשירה במצוות מכל פרשות התורה, לפיכך נקדים בה דברי המדרש הבאים העוסקים בתכלית המצוות בכללן:

במדבר רבה שלח י"ז:

הדא הוא דכתיב (תהלים צ"ז) "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה"- זרע הקב"ה את התורה ואת המצוות להנחילם לישראל לחיי העולם הבא, ולא הניח דבר בעולם, שלא נתן בו מצוה לישראל:
יצא לחרוש – (כ"ב י') "לא תחרוש בשור ובחמור יחדו";
לזרוע – (כ"ב ט'): "לא תזרע כרמך כלאים";
לקצור – (כ"ד י"ט) "כי תקצור קצירך בשדה ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו...";
לש – (במדבר ט"ו כ') "ראשית עריסותיכם חלה";
נקרא קן ציפור לפניו – (דברים כ"ב ז') "שלח תשלח את האם";
נטע – (ויקרא י"ט) "וערלתם ערלתו את פריו";
קבר מת – (דברים י"ד) "לא תתגודדו";
בנה בית – (דברים כ"ב ח') "ועשית מעקה לגגך", (דברים ו') "וכתבתם על מזוזות ביתך";
נתכסה בטלית – (במדבר ט"ו) "ועשו להם ציצית"...
משל לאחד מושלך לתוך המים (= טובע בים), הושיט לו הקברניט את החבל, אמר לו: "תפוש חבל זה בידך ואל תניחהו, שאם תניחהו אין לך חיים!" אף כך אמר הקב"ה לישראל: כל זמן שאתם מדובקים במצוות – (דברים ד') "ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כלכם היום".

הסבר את משל הטובע! (מי הוא האדם הטובע, מה הוא הים?)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר