גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם מצוות מקרא ביכורים

ב.

"ארמי אובד אבי"

ג.

דין הגר במקרא ביכורים

פרשת כי תבוא
שנת תש"ז

מקרא ביכורים

דברים פרק כו, פסוקים א - יא

השוה לגיליוננו גיליון כי תבוא תש"ד, שעסק אף הוא בפרשת ביכורים, בייחוד בפירושי פסוקים.

א.  בטעם מצוות מקרא ביכורים

רמב"ם, מורה נבוכים ג':

...התרומה והחלה והביכורים וראשית הגז, שהוא ליתן ראשית כל דבר לשם, לחזק מידת הנדיבות ולמעט תאוות המאכל וקנות הממון... אבל מקרא ביכורים יש בו מידת הענווה גם כן, שהוא לוקח סל על כתפיו ומודיע חסדי ה' וגמולותיו, להודיע לבני האדם שמעבודת ה' הוא, שיזכור האדם עתות צרתו וענייני מצוקותיו כשירחיב ה' לו.
וזאת הכוונה חיזקה אותה התורה במקומות רבים: "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים", מפני שפחד מן המידות המפורסמות לכל מי שגדל בעושר ובנחת, רוצה לומר: הבעיטה והגאווה ועזיבת הדעות האמיתיות, (דברים ח' י"ב) "פן תאכל ושבעת..." עד סוף פסוק י"ז, וכן (דברים ל"ב) "וישמן ישורון ויבעט".
ומפני זאת היראה ציוה ה' במקרא ביכורים כל שנה לפניו יתברך ולפני שכינתו. וכבר ידעת גם כן חיזוק התורה לזכור המכות שחלו על המצריים תמיד: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים", "למען תספר באוזני בנך", ובדין היה לעשות כן בזה העניין, מפני שהם עניינים המאמתים הנבואה והגמול והעונש.

ספר החינוך:

משורשי המצוה לפי שאדם מעורר מחשבותיו ומצייר בלבבו האמת בכוח דברי פיו; ועל כן בהיטיב אליו ה' ובברכו אותו ואת אדמתו לעשות פירות וזכה להביאם לבית אלוקינו, ראוי לו לעורר לבבו בדברי פיו ולחשוב, כי הכל הגיע אליו מאת אדון העולם ויספר חסדיו יתברך עלינו ועל כל ישראל דרך כלל; ועל כן מתחיל בעניין יעקב אבינו, שחילצוֹ האל מיד לבן, ועניין עבודת המצרים בנו, והצילנו הוא יתברך מידם, ואחר השבח מבקש מלפניו להתמיד הברכה עליו...

עקדת יצחק:

לפי שעיקר קבלת אלוקות הוא במה שיכיר האדם שממנו באות כל הטובות, ושכוחו ועוצם ידו לא עשה את החיל בשום פנים, והמחשבה בחילוף זה הוא פריקת עול ומורא שמים מעליו, אשר תוצאותיה כל הרעות המתרגשות. ולזה הזהיר ואמר: אחר שתבוא לארץ לאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, לפי שכבר יישכח מפי זרעך או זרע זרעך את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה לך עד הביאך שמה, על כן אתה צריך לעשות מעשה ולקחת עמך דברים המזכירים תמיד כי "לה' הארץ ומלואה" ומידו ניתנה לך למתנה, והוא המשפיע תמיד כל הצלחותיה... כי באמת הבאת הביכורים וכל מנחת ראשית המובאות יורו על אדנות של האלוקות.

אברבנאל:

להכניע את יצר לב האדם, כי הביכורים חביבים מאד אצלו וכאמרו (הושע ה') "כבכורה בתאנה בראשיתה", ואמרו (ישעיה כ"ח) "כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הרואה אותה עודנה בכפו יבלענה", ולכן ציוה שיכניע את יצרו ולא יאכלנה - ויקדישנה לגבוה.

1.

הסבר מהן המטרות החינוכיות השונות שלקראתן מחנכת אותנו מצוה זו!

2.

הסבר את דברי ספר החינוך המסומנים בקו! (עיין דברי ספר החינוך למצוות "ועצם לא תשברו בו" גיליון בא תש"ב!)

3.

הבא ראיה מלשון הפסוקים ומסגנון הפרשה לדברי עקדת יצחק!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר