גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"מה תצעק אלי"

ד.

שאלות סגנון ומבנה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בשלח
שנת תש"ט

ישראל בפי חירות

שמות פרק יד

לפרקנו עיין גם גיליון בשלח תש"ו ותש"ח.

א.  שאלות כלליות

פסוק ז'

"וַיִּקַּח שֵׁשׁ מֵאוֹת רֶכֶב בָּחוּר וְכֹל רֶכֶב מִצְרָיִם"

רש"י:

ד"ה וכל רכב מצרים: ועמהם כל שאר הרכב (מכילתא). ומהיכן היו הבהמות הללו? - אם תאמר: משל מצרים, הרי נאמר (שמות ט) "וימת כל מקנה מצרים". ואם תאמר: משל ישראל, והלוא נאמר (שם י) "וגם מקננו ילך עמנו". משל מי היו? מהירא את דבר ה'. מכאן היה ר' שמעון אומר: כשר שבמצרים הרוֹג! טוב שבנחשים רצוֹץ את מוחו.

גור אריה, לדברי רש"י אלה:

כשר שבכותים הרוג: אין הפירוש דלהרוג הכשר, דמעולם לא אמרו חז"ל דיש להרוג את הכותים וכו' וחס ושלום לומר כן, אלא פירושו בכהאי גוונא במלחמה. שאם בא עליך כותי למלחמה ונפל בידך באותה מלחמה, אל תרחם עליו ותהרגהו, כאשר היה בכאן, שהמצרים באו על ישראל והרגו אותם ואת בניהם; ועל כיוצא בזה אמרו: "הרוג". וכן (דברים כ') אמר הכתוב: "שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם", שאם יפלו בידכם, אל תרחמו עליהם, שגם הם אינם מרחמים עליכם – וזה בכותים שבאו על ישראל למלחמה, והם אויבים לוחמים בם, אבל על כותים שעשו טובה עם ישראל נצטוינו מפי הקדוש ברוך הוא, שלא לעשות להם רע; שהרי המצרים עצמם שהרגו את בניהם ושעבדום קשה, רק בעבור שהיו ישראל גרים בארצם, ציוה הקדוש ברוך הוא לגמול חסד עם בניהם שנאמר (דברים כ"ג ח') "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצם", כל שכן הכותים, שאין עושים רע לישראל – שלא נגמול להם רע, דאיך יהיו דברי חכמים סותרים את הכתוב הזה, שהוא פסק שלא לעשות טוב למי שעשה לנו טוב. והרי חכמים ז"ל עצמם מהך קרא דכתיב "לא תתעב מצרי" אמרו: בירא דשתית מיניה אל תשדי ביה קלא (=בור ששתית ממנו – אל תיידה בו אבן)...

1.

הסבר את דברי רש"י "מהירא את דבר ה'".

2.

הבא ראיה מנ"ך לדבריו, "שנצטוינו שלא לעשות להם רע".

3.

התוכל לתרץ את שאלת רש"י בדרך אחרת?

4.

התוכל לתרץ את שאלת גור אריה בדרך אחרת?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר