גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סיכום השירה

ב.

"הלוא הוא כמוס עמדי"

ג.

"לי נקם ושלם"

ד.

השוואת מפרשים

ה.

"מראש פרעות אויב"

פרשת האזינו
שנת תש"ט

השירה

דברים פרק לב, פסוקים כז - מג

הערה: לשתי השיטות שבהן מפרש רש"י את הפסוקים האלה, עיין גיליון האזינו תש"ו.

א.  סיכום השירה

הרמב"ן, נותן דברי סיכום לשירה כולה בפסוק מ':

ד"ה כי אשא אל שמים ידי: ... והנה השירה הזאת אשר היא בנו לעד אמת ונאמן, תגיד כל המוצאות אותנו בביאור. הזכירה תחילה החסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא מאז שלקחנו לחלקו, והזכירה הטובות שעשה לנו במדבר, ואשר הנחילנו ארצות הגוים הגדולים והעצומים, ורוב הטובה והעושר והכבוד אשר הנחילנו בה, וכי מרוב כל טובה מרדו בה' לעבוד עבודה זרה. והזכירה הכעס אשר היה מלפניו עליהם, עד ששלח בהם בארצם דֶּבר ורעב וחיה רעה וחרב, ואחרי כן פיזר אותם בכל רוח ופאה. וידוע כי כל זה נתקיים ויהי כן. ואמרה השירה, כי בסוף ישיב נקם לצריו ולמשנאיו ישלם. והטעם, כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו של הקדוש ברוך הוא, כי לא ישנאו את ישראל בעבור שעשו עבודה זרה כהם, רק בעבור שלא יעשו כמעשיהם, ויעבדו את הקדוש ברוך הוא וישמרו את מצוותיו, ולא יתחתנו בהם ולא יאכלו מזבחיהם, ויבוזו עבודה זרה שלהם ויבערו אותה ממקומותיהם, וכעניין שאמר (תהלים מד כג) "כי עליך הורגנו כל היום", אם כן לשנאתו של הקדוש ברוך הוא יעשו בנו כל הרעות האלה, והם צריו ומשנאיו ועליו להינקם מהם. וזה דבר ברור כי על הגאולה העתידה יבטיח, כי בבניין בית שני לא הרנינו גוים עמו, רק לעגו עליהם (נחמיה ג לד) מה היהודים האמללים עושים, והיו גדוליהם עבדים בהיכל מלך בבל, וכולם משועבדים לו, ובימים ההם לא השיב נקם לצריו ולא כיפר אדמתו עמו. והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, וישוב ויתנחם וייפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויכפר על חטאתינו למען שמו. אם כן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה על כורחן של מינין. וכך הזכירו בספרי (האזינו מג), גדולה שירה זו שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה, ויש בה לעולם הבא. ולזה רמז הכתוב שאמר (פסוק מד) "ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם", הזכיר "כל" להגיד שהיא כוללת כל העתידות למו, ואם היא קטנה בדיבור, כי ביאר להם ענייניה הרבים. ואילו היתה השירה הזאת מכתב אחד מן החוזים בכוכבים שהגיד מראשית אחרית כן, היה ראוי להאמין בה, מפני שנתקיימו כל דבריה עד הנה, לא נפל דבר אחד, ואף כי אנחנו נאמין ונצפה בכל לב לדברי האלוהים מפי נביאו הנאמן בכל ביתו, אשר לא היה לפניו ואחריו כמוהו, עליו השלום.

1.

להבנת דברי הרמב"ן חלק את דבריו לפסקאות, ותן שמות לפסקאות.

2.

הרמב"ן מחלק כאן את השירה לארבעה חלקים ("הזכירה תחילה... והזכירה הטובות... והזכירה הכעס... וכן אמרה השירה כי בסוף...). סמן מה הם חלקי השירה (מפסוק... עד פסוק...), לפי חלוקת הרמב"ן.

3.

היכן בפסוקינו מצא הרמב"ן רמז לרעיונו המובא בדבריו החל מן "והטעם כי הם עשו כל הרעות עמנו לשנאתו"?

4.

היכן מצינו רעיון זה בתורה או ברש"י שוב?

5.

היכן מצא הרמב"ן בפסוקים רמז לדבריו "ויכפר על חטאתינו למען שמו"?

6.

השווה לדבריו את דברי הביאור, והסבר מה הוסיף הוא על דברי הרמב"ן!

ביאור:

השירה הזאת תכליל כל ענייני האומה וכל המוצאות אותה מיום צאתה מארץ מצרים עד סוף כל הדורות. וכן אמרו חז"ל בספרי: גדולה שירה זו שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש לעולם הבא; והוא עניין נפלא עד מאד, כאשר יוסיף הקורא המשכיל להגות ולהתבונן בפרשה הזאת, כן יוסיף להפליא עליה ולשמוח בה ולהינחם על ידה מכל התלאות והצרות אשר עברו עלינו מיום גלותנו עד עתה, כי אין בהם דבר אשר לא הוגד מראש בשירה הזאת הקטנה בדיבור והנשגבה בעניין; וכאשר באתנו לשעבר גלות ושעבוד וטלטול, כמו שהעיד בנו מלכנו מחוקקנו, כן תתחזק בלבנו התקוה לעתיד, שיתנחם ה' עלינו לעת הכמוס עמדו, להוציא למרחב רגלינו ולהקים אותנו לו לעם כשנים קדמוניות.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר