גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הערכת התנהגותו של יעקב

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

פחדו של יעקב

ד.

התפילה

פרשת וישלח
שנת תש"ד

הכנות יעקב לפגישה עם עשו

בראשית פרק לב, פסוקים ד - יח

שאלון זה הוא המשכו של שאלון וישלח תש"ב, שעסק בשאלות כלליות הנוגעות לפרק זה, וגם בפסוקים אחדים מתחילת הפרק.

שאלה ג' מועתקת כאן מתוך השאלון ההוא בגלל חשיבותה.

א.  הערכת התנהגותו של יעקב

כיצד מעריכים חז"ל ומפרשינו את התנהגות יעקב בהכנעותיו לפני עשו?

בראשית רבה ע"ה (ב):

וישלח יעקב מלאכים. רב הונא פתח (משלי כ"ו): "מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו" – אמר לו הקב"ה: לדרכו היה מהלך והיית משלח אצלו ואמר לו: "כה אמר עבדך יעקב"?!
ר' יהודה בר' סימון פתח: (ירמיה י"ג) "מה תאמרי כי יפקד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים לראש" – אמר לו הקב"ה: לדרכו היה מהלך והיית משלח אצלו ואומר לו: "כה אמר עבדך יעקב"?!

בראשית רבה ע"ה (ו'):

"כה תאמרו לאדוני לעשו". רבנו (ר' יהודה הנשיא) אמר לרב אפס: כתוב חד אגרא (מכתב) מן שמי לסרן מלכא אנטונינוס (קיסר רומא). קם וכתב: "מן יהודה נשיאה למרן מלכא אנטונינוס". לקח רבנו האגרת וקראה וקרעה. אמר לו: כתוב: מן עבדך יהודה למרן מלכא אנטונינוס. אמר לו (רב אפס): "מפני מה אתה מבזה על כבודך?" אמר לו: "מה אנא טב מן סבי (וכי טוב אני מזקני יעקב), לא כך אמר יעקב: כה אמר עבדך?"

בראשית רבה ע"ה (י"א):

באותה שעה שקרא יעקב לעשו "אדוני" אמר לו הקב"ה: אתה השפלת עצמך וקראת לעשו "אדוני" שמונה פעמים - חייך אני מעמיד מבניו שמונה מלכים קודם לבניך שנאמר (בראשית ל"ו): "ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך בני ישראל".

לקח טוב, וישלח:

אמר ר' יונתן: כל מי שרוצה לרצות מלך או שלטון ואינו יודע דרכם וטכסיסיהם – יניח פרשה זה לפניו וילמד הימנה טכסיסי פיוסים וריצויים.

ועיין רמב"ן, פסוק ד':

ד"ה אל עשו אחיו ארצה שעיר: בעבור היות נגב ארץ ישראל על ידי אדום ואביו יושב בארץ הנגב, יש לו לעבור דרך אדום או קרוב משם, על כן פחד אולי ישמע עשו והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו. וכבר תפסוהו החכמים על זה. אמרו בבראשית רבה (ע"ה ג') מחזיק באזני כלב וגו' (משלי כ"ו י"ז). אמר לו הקב"ה, לדרכו היה מהלך והיית משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב.
ועל דעתי גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומיים (ספר החשמונאים א' ח') ומהם שבאו ברומה, והיא היתה סיבת נפילתם בידם, וזה מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספרים (יוסיפון פרק ס"ה) .

ועיין ספורנו, פרק ל"ג פסוק ד':

ד"ה וירץ עשו: נהפך לבו כמו רגע בהכנעותיו של יעקב, כאמרם ז"ל שאחיהו השילוני קילל את ישראל בקנה הנכנע לכל הרוחות, הן לו עשו כן בריוני בית שני לא היה נחרב בית מקדשנו, כמו שהעיד רבי יוחנן בן זכאי באמרו (גטין פרק הנזקין) בריוני דבן לא שבקונן.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר