גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"לא תקום ולא תטור"

ב.

"ואהבת לרעך כמוך"

ג.

ערלה

ד.

טעם מצוות ערלה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תש"ד

"לא תקום", "ואהבת לרעך", ערלה

ויקרא פרק יט, פסוקים יח - כה

גיליון זה הוא המשכם של גיליונות אחרי מות-קדושים תש"ב, קדושים תש"ג, שעסקו אף הם בפרק זה.

שאלה א1 מועתקת מגיליון תש"ג, מפני שאז נלאו רוב הלומדים למצוא פתרונה.

א.  "לא תקום ולא תטור"

פסוק י"ח

"לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ"

1.

רש"י:

ד"ה לא תקום: (יומא כ"ג) אמר לו: השאילני מגלך. אמר לו: לאו. למחר אמר לו: השאילני קרדומך. אמר לו: איני משאילך כדרך שלא השאלתני. זו היא נקימה.
ואיזו היא נטירה? אמר לו: השאילני קרדומך. אמר לו: לאו. למחר אמר לו: השאילני מגלך. אמר לו: הא לך, ואיני כמותך שלא השאלתני. זו היא נטירה, שנוטר האיבה בלבו אף על פי שאינו נוקם.

הקשו המפרשים על דברי חז"ל אלה המובאים ברש"י: למה אצל נקמה פתח במגל וסיים בקרדום, ובנטירה הסדר מהופך? התדע לענות על קושיה זו?

2.

ירושלמי נדרים, פרק ט' הלכה ד':

לא תקום ולא תטור. האיך עבידא? הוה מקטע קופד (=היה חותך בשר) ומחת סכינא לידוי (=וירד סכינו לתוך ידו), תחזור ותמחי לידיה? (=וכי תחזור ידו השנייה ותחתוך ידו?)

באר את הרעיון הכלול במשל זה!

3.

רמב"ם, הלכות דעות פרק ז' הלכה ז'-ח':

הנוקם מחברו עובר בלא תעשה שנאמר "לא תקום". ואף על פי שאינו לוקה עליו, דעה רעה היא עד מאוד. הלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מידותיו על כל דברי העולם, שהכל אצל המבינים דברי הבל והבאי ואין כדאי לנקום עליהם.
כיצד היא הנקימה? אמר לו חברו: השאילני קרדומך. אמר לו: איני משאילך. למחר צריך לשאול ממנו, אמר לו חברו: השאילני קרדומך. אמר לו: איני משאילך כדרך שלא השאלתני כששאלתי ממך, הרי זה נוקם. אלא כשיבוא לו לשאול, יתן בלב שלם ולא יגמול לו כאשר גמלו. וכן כל כיוצא באלו.
וכן אמר דוד בדעותיו הטובות: (תהילים ו') "אם גמלתי שולמי רע..." וכן כל הנוטר לאחד מישראל עובר בלא תעשה שנאמר "ולא תטור...".
כיצד היא הנטירה? ראובן שאמר לשמעון: שכור לי בית זה או השאילני שור זה. ולא רצה שמעון. לימים בא שמעון לראובן לשאול ממנו או לשכור ממנו ואמר לו ראובן: הא לך, הריני משאילך ואיני כמותך, לא אשלם לך כמעשיך. העושה כזה עובר בלא תטור, שלא ימחה הדבר מליבו ולא יטרנו. שכל זמן שהוא נוטר את הדבר וזוכרו שמא יבוא לנקום. לפיכך הקפידה תורה על הנטירה עד שימחה העוון מליבו ולא יזכרנו כלל, וזו היא הדעה הנכונה שאפשר שיתקיים בה ישוב הארץ ומשאם ומתנם של בני אדם זה עם זה.

ספר החנוך:

משורשי המצוה, שידע האדם ויתן אל ליבו כי כל אשר יקרהו, מטוב ועד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם יתברך. ומיד האדם – מיד איש אחיו – לא שהיה דבר בלתי רצונו ב"ה, על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו ושה' יתברך גזר עליו בכך ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו, כי הוא אינו סיבת רעתו, כי העוון הוא המסבב. וכמו שאמר דוד ע"ה (שמואל ב' ט"ז, ה'-ח'): "הניחו לו ויקלל כי אמר לו ה'" - תלה העניין בחטאו ולא בשמעי בן גרא. ועוד נמצא במצוה זו תועלת רב להשבית ריב ולהעביר המשטמות מלב בני האדם...

א.

בדרכים שונות מובילים הרמב"ם וספר החנוך את האדם להגיע לידי קיום המצוה הזו. באר מהי הדרך שמציע הרמב"ם, ומהי דרך ספר החנוך.

ב.

מה ההבדל בטעם המצוה לפי דעת הרמב"ם ולפי דעת ספר החנוך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר